Förvärv på marknaden för försäljning av kontorsvaror kan genomföras

Publicerad

Konkurrensverket har efter prövning beslutat att lämna Lyrecos planerade förvärv av Samba Holdco utan åtgärd. Lyrecos köp av Samba Holdco kan därmed fullföljas.

Samba Holdco är ett nybildat företag som bland annat innefattar den svenska verksamheten i Staples. Både Lyreco och Staples är aktiva på marknaden för kontraktsförsäljning av kontorsvaror i Sverige.

Under utredningen har Konkurrensverket kontaktat privata och offentliga kunder, konkurrenter, leverantörer och en branschorganisation som ombetts svara på frågor om marknaden. Konkurrensverket har också analyserat upphandlingsdata för att närmare utreda konkurrensförhållandena inom offentlig upphandling avseende kontraktsförsäljning av kontorsvaror.

När det gäller synen på förvärvets effekter på konkurrensen är det i stort sett endast offentliga kunder som varit oroliga och framfört farhågor om att förvärvet ska medföra färre anbudsgivare och sämre konkurrens vid kommande upphandlingar. Det finns, enligt dessa, endast ett fåtal leverantörer som bland annat har den sortimentsbredd och logistik som krävs för att kunna vara konkurrenskraftig i offentliga upphandlingar.

Konkurrensverket bedömer dock att det finns goda förutsättningar i upphandlingar att göra effektiva offentliga inköp samtidigt som man bidrar till en hållbar utveckling och en god konkurrens. Offentliga kunder kan på olika sätt möjliggöra för fler leverantörer att delta i offentliga upphandlingar och därigenom främja ökad konkurrens. Exempelvis kan större kontrakt delas upp i separata delområden för att på så sätt öka möjligheterna för även små och medelstora leverantörer att delta i upphandlingar och tävla om kontrakten.

Frågan om själva utformningen av en upphandling, vilka krav som ställs och hur konkurrensen på en marknad bäst kan tas tillvara, ligger dock inte inom ramen för Konkurrensverkets koncentrationsprövning.

Konkurrensverket bedömer sammantaget att den anmälda koncentrationen inte påtagligt kommer att hämma en effektiv konkurrens och lämnar därmed förvärvet utan åtgärd.

Senast uppdaterad:

Relaterad information