Använd i första hand upphandling eller valfrihetssystem för arbetsmarknadstjänster

Publicerad

Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet "Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen". Konkurrensverket tillstyrker förslaget om undantag för självkostnadsprincipen och förbudet mot vinstdrivande näringsverksamhet. Konkurrensverket avstyrker förslaget om reglering av samarbeten mellan Arbetsförmedlingen och kommuner.

I Konkurrensverkets yttrande över betänkandet "Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna (SOU 2020:41)" framgår att Konkurrensverket delar utredningens bedömning att kommuner kan vara leverantörer av tjänster åt Arbetsförmedlingen enligt LOU eller anslutas till valfrihetssystem enligt lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen (LOVA).

I de fall Arbetsförmedlingen har möjlighet att vända sig direkt till en leverantör vill Konkurrensverket påpeka att Arbetsförmedlingen även kan vända sig direkt till en privat leverantör och inte enbart till en kommun.

Konkurrensverket tillstyrker utredningens förslag om att undantag ges från kommunallagens regler om självkostnadsprincip och förbud mot vinstdrivande näringsverksamhet samt i viss mån från lokaliseringsprincipen. Det bör även framgå av lag att intäkter och kostnader för sådana uppdrag ska redovisas särskilt.

Konkurrensverket avstyrker utredningens förslag om reglering av samarbeten mellan Arbetsförmedlingen och kommuner. Konkurrensverket anser att det är svårt att på ett generellt plan bedöma om undantaget för så kallade Hamburgsamarbeten enligt LOU kan vara tillämpligt för dessa samarbeten. Konkurrensverket anser att Arbetsförmedlingen vid anskaffning av arbetsmarknadstjänster, i stället för att ingå så kallade Hamburgsamarbeten, bör tillämpa LOVA eller de förfaranden som är möjliga enligt LOU.

Senast uppdaterad:

Relaterad information