Testet som kan avslöja kartellen

Press Karteller driver upp priserna. För att lättare kunna hitta tecken på misstänkta anbudskarteller har Konkurrensverket tagit fram en checklista som är avsedd för upphandlare.

Stockholms läns landsting har brutit mot upphandlingsreglerna

Konkurrensverket konstaterar i ett beslut att Stockholms läns landsting (SLL) har brutit mot upphandlingsreglerna när man skrivit kontrakt om förlossningsvård. Samtidigt har SLL haft en bristande planering vid införandet av...

Avtal om leverans av biogas var en otillåten direktupphandling

Konkurrensverket bedömer att Örebro kommuns avtal med Swedish Biogas International AB är en otillåten direktupphandling. Avtalen avser samverkan för bland annat uppförande av produktionsanläggning och leverans av biogas till...

Lantmäteriet bryter mot lagen om offentlig upphandling

Lantmäteriets avtal om köp av programvara för geografiskt informationssystem strider mot lagen om offentlig upphandling.

Slopa stödet till lastbilstransporter till och från Gotland

Konkurrensverket anser att stödet till godstransporter med lastbil mellan Gotland och fastlandet snarast ska avvecklas. Det framgår i ett yttrande till regeringen om Tillväxtanalys rapport ”Gotlandstillägget – en otidsenlig...

Pris för bästa uppsatser om konkurrens

Press Fem vinnare i Konkurrensverkets uppsatstävling delar på 50 000 kronor. Intresset för konkurrens- och upphandlingsfrågor har varit stor inför tävlingen som i år arrangerades för 16:e gången.

Konkurrensverket utvärderar sin egen verksamhet

Vid den internationella konferensen International Competition Law Forum (ICF) i St. Gallen den 20-21 maj 2010 presenterade Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom en artikel om myndighetens utvärdering av sin verksamhet...

Bättre för patienterna efter vårdvalet

Press Möjlighet för patienter att själva välja primärvårdsenhet, ökad tillgänglighet och bättre bemötande. Det är några av de effekter som redan märks av vårdvalsreformen inom primärvården, konstaterar Konkurrensverket i en ny...