Innehåll på sidan

Publicerad 26 juni 2023

Konkurrens, Övriga rapporter,

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, juni 2023

I den första rapporten för 2023 redogörs bland annat för status i de två pågående rättsprocesser som initierats av Systembolaget och rör företag som bedriver privat e-handel med alkoholdrycker. Konkurrensverket kommenterar även olika åtgärder som Systembolaget vidtar i sitt löpande hållbarhetsarbete.

I Konkurrensverkets uppdrag ingår att två gånger om året rapportera till EU-kommissionen om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

Sammanfattning

Systembolaget har tidigare beslutat om klimatmål som bland annat innebär att klimatpåverkan från Systembolagets hela värdekedja ska ha minskat med 50 procent 2030 jämfört med 2019. Konkurrensverket redogör i sina rapporter till EU-kommissionen löpande för de åtgärder Systembolaget vidtar i klimat- och miljösyfte. Under 2022 har Systembolaget fokuserat på att kartlägga status och efterlevnad av miljö-krav i leverantörskedjan. Miljökraven innebär bland annat att leverantörer ska upprätta mål och handlingsplaner för att minska sin miljöpåverkan samt följa upp effekterna av genomförda åtgärder. För att bidra till minskade koldioxidutsläpp, har Systembolaget nyligen beslutat om fortsatt förbud mot tunga engångsglasflaskor från 2024. Förbudet gäller sådana artiklar som buteljeras/tappas i engångsglasflaska efter den 1 mars 2024.

Under förutsättning att Systembolaget tillämpar villkoret om förbud mot tunga engångsglasflaskor objektivt och likvärdigt på leverantörers produkter, torde enligt Konkurrensverkets mening ingen grund för diskriminering uppstå.

Konkurrensverket har ställt frågor till Systembolaget om produktmärkningen ”Hållbart Val,” som började tillämpas av Systembolaget den 1 mars 2022 och bytte namn till ”Våra mest hållbara drycker” den 1 juni 2023. Härvid har framkommit bland annat att märkningen per den 1 mars 2023 tilldelats cirka 300 artiklar i det fasta sortimentet. Systembolaget uppger att även artiklar i beställningssortimentet och det tillfälliga sortimentet kommer att kunna ansöka om märkningen från och med sortimentsskiftet i september 2023.

Konkurrensverket har tidigare rapporterat om den dom som Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) i juni 2022 meddelade i målet rörande Systembolagets tvist med e-handelsföretaget Winefinder. I domen slog PMÖD fast att Winefinders försäljning online med leverans av alkoholdrycker till konsumenter i Sverige inte utgör detaljhandel i Sverige, utan försäljning i Danmark. PMÖD fann att det inte var visat att Winefinder bedrivit försäljning i Sverige av alkoholdrycker till privatpersoner i strid med alkohollagen. Systembolaget överklagade domen och beviljades prövningstillstånd av Högsta domstolen. Föredragning i målet hölls under våren 2023 men någon dom, alternativt beslut om inhämtning av förhandsavgörande från EU-domstolen, har ännu inte meddelats.

I avvaktan på Högsta domstolens avgörande i Winefindermålet har PMÖD beslutat att vilandeförklara målet rörande Systembolagets tvist med det danska företaget Vivino ApS som, även detta, rör e-handel med alkoholdrycker. Både Systembolaget och Vivino har överklagat domen till PMÖD.

I december 2021 presenterade Gårdsförsäljningsutredningen sitt förslag. Samman-fattningsvis föreslår utredningen att gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska tillåtas under vissa förutsättningar. Konkurrensverket har redogjort för detaljerna i förslaget och utredningens skäl för dessa i tidigare rapporter. Ärendet bereds fortfarande inom Regeringskansliet, och debatten om gårdsförsäljning fortgår i media.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina fattade Systembolaget i februari 2022 beslut om att omedelbart och tillsvidare stoppa försäljningen av samtliga ryska artiklar i Systembolagets sortiment, och om att ställa in samtliga planerade lanseringar av ryska artiklar. Beslutet gäller alltjämt. Inget klagomål har inkommit till Konkurrensverket med anledning av detta.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 38

Ladda ner rapport
1,91 MB