Innehåll på sidan

Publicerad 27 december 2023

Konkurrens, Övriga rapporter,

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, december 2023

I den andra rapporten för 2023 finns en redogörelse för Högsta domstolens dom i det så kallade Winefindermålet. Domen rörde ett utländskt företags e-handelsförsäljning med leverans av alkoholdrycker till privatpersoner i Sverige. Konkurrensverket rapporterar även om olika åtgärder som Systembolaget vidtar i sitt löpande hållbarhetsarbete.

I Konkurrensverkets uppdrag ingår att två gånger om året rapportera till EU-kommissionen om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

Sammanfattning

Systembolaget fortsätter att bedriva sitt hållbarhetsarbete, exempelvis genom att kartlägga efterlevnaden av krav kopplade till miljö och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Dessa krav innebär bland annat att leverantörer ska upprätta mål och handlingsplaner för att minska sin negativa miljöpåverkan samt föra en aktiv dialog med producentledet kring frågor som rör miljöpåverkan i odling och produktion.

Konkurrensverket har ställt frågor till Systembolaget om tilläggsbudskapet ”Hållbart Val”, som började tillämpas av Systembolaget i mars 2022 och bytte namn till ”Våra mest hållbara drycker” i juni 2023. Tidigare har detta tilläggsbudskap varit möjligt att få endast för artiklar i det fasta sortimentet. Från och med sortimentsskiftet i september 2023 är det dock möjligt även för artiklar i beställningssortimentet och det tillfälliga sortimentet att få det.

Med anledning av ett tidigare klagomål angående att det i Systembolagets onlinebutik inte var möjligt att söka på druvsort bland artiklar i beställningssortimentet, har Konkurrensverket ställt frågor till Systembolaget. Systembolaget har därefter öppnat upp möjligheten för artiklar i beställningssortimentet att ingå i druvsök på Systembolagets webbplats och i Systembolagets app.

Konkurrensverket har tidigare rapporterat om Systembolagets tvist med e-handelsföretagen Winefinder respektive Vivino vilka bedriver försäljning online med leverans av alkoholdrycker till konsumenter i Sverige. I en dom 2022 slog Patent- och Marknadsöverdomstolen (PMÖD) fast att Winefinders försäljning online med leverans till kunder i Sverige inte utgör detaljhandel i Sverige, utan försäljning i Danmark. PMÖD fann att det inte var visat att Winefinders försäljning i Sverige stod i strid med alkohollagen. Systembolaget överklagade domen och beviljades prövningstillstånd av Högsta domstolen (HD) som fastställde PMÖD:s domslut. Efter HD:s avgörande har Systembolaget återkallat sin talan mot Vivino vilken gällde huvudsakligen samma fråga. I media har HD:s dom gett upphov till frågor om eventuellt behov av förtydligad lagstiftning kring gränsöverskridande distanshandel med alkoholdrycker och om hur tillsynen ska hanteras i framtiden. Synpunkter har framförts avseende att lagstiftaren måste bedöma om ytterligare åtgärder krävs för att upprätthålla syftet med det svenska alkoholmonopolet. Samtidigt har synpunkter framförts om att domen inte kommer att innebära något hot mot Systembolagets existens.

I december 2021 presenterade Gårdsförsäljningsutredningen sitt förslag. Sammanfattningsvis föreslog utredningen att gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska tillåtas under vissa förutsättningar. Regeringen arbetar med ett lagförslag för att möjliggöra gårdsförsäljning, vilket kommer att innehålla begränsningar som man anser är nödvändiga för att detaljhandelsmonopolet ska kunna upprätthållas. Innan en lagändring kan ske ska förslaget anmälas hos EU-kommissionen.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina fattade Systembolaget i februari 2022 beslut om att omedelbart och tills vidare stoppa försäljningen av samtliga ryska artiklar i Systembolagets sortiment, och om att ställa in samtliga planerade lanseringar av ryska artiklar. Beslutet gäller alltjämt. Inga klagomål har inkommit till Konkurrensverket med anledning av detta.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 37

Ladda ner rapport
1,89 MB