Innehåll på sidan

Publicerad 7 november 2014

Upphandling, Uppdragsforskning, 2014:8

Överprövning av offentliga upphandlingar. En intervjustudie om skillnader mellan LOU och LUF

Sofia Lundberg vid Umeå universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, analyserat möjliga förklaringar till att upphandlingar inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) tycks föranleda en mindre andel överprövningar än upphandlingar som görs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Medförfattare till rapport är Tobias Indén och Hanna Lindström. Överprövningar är en viktig del av rättssäkerheten vid offentliga upphandlingar. Samtidigt kan överprövningar innebära stora bekymmer för både myndigheter och leverantörer eftersom de skapar en osäkerhet och gör det svårt att planera verksamheten på ett bra sätt. Det är därför önskvärt att behovet av överprövningar minskar och denna rapport ger ett bra underlag i diskussionen om faktorer bakom och möjliga lösningar. Rapportens slutsatser ger stöd för den nytta, bland annat i form av minskad överprövningsfrekvens, som bör kunna uppstå om upphandlande myndigheter och enheter även vid upphandlingar enligt LOU blir bättre på att utnyttja regelverkens möjligheter till dialog med potentiella leverantörer.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 78

Ladda ner rapport
1,45 Mb