Innehåll på sidan

Publicerad 5 april 2024

Konkurrens, Upphandling, Otillbörliga handelsmetoder, Om Konkurrensverket, Rapportserie, 2024:1

Konkurrensverkets tillsynsverksamhet 2023

I Konkurrensverkets tillsynsrapport för 2023 ger vi en samlad bild av vårt tillsynsarbete under föregående år och hur vi planerar att arbeta framöver för att kunna säkerställa en handlingskraftig tillsynsverksamhet.

Sammanfattning

I Konkurrensverkets tillsynsrapport som ges ut årligen, redogörs för föregående års verksamhet inom konkurrens- och upphandlingstillsynen samt tillsynen över lagstiftningen om otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. I rapporten beskriver vi även, för tillsynsverksamheten relevanta, delar av vårt konkurrensfrämjande arbete samt blickar framåt och ger vår syn på den fortsatta utvecklingen.

Konkurrensverkets utredningar och efterföljande domstolsprocesser börjar med en indikation på en misstänkt överträdelse inom vårt tillsynsansvar. Indikationer på överträdelser kan bestå av tips, klagomål, visselblåsningar eller uppgifter som Konkurrensverket identifierar genom exempelvis analys av medier eller andra öppna källor. Antalet indikationer varierar såväl mellan åren som mellan våra tillsynsområden.

Inom konkurrenstillsynen avslutade Konkurrensverket under 2023 tretton ärenden som hade prioriterats för mer ingående utredning, vilket är fler än föregående år. Två av dessa ärenden avslutades med beslut om konkurrensskadeavgift och tre avslutades med åtaganden. Sex av ärendena avslutades med hänsyn till att det misstänkta företaget ändrade sitt beteende och därmed bedömdes fortsatt utredning inte vara nödvändig. Övriga två ärenden avslutades utan åtgärd.

Under 2023 anmäldes 82 företagskoncentrationer, vilket är färre än under 2022 och 2021, men i nivå med åren före. Konkurrensverket avslutade 85 ärenden under året, varav vi i 83 ärenden beslutade att lämna företagskoncentrationen utan åtgärd i fas 1, varav ett ärende först efter åtaganden. Vi beslutade att inleda särskild undersökning i ett ärende, vilket också avslutades under året. Denna företagskoncentration kunde i fas 2 lämnas utan åtgärd, då Konkurrensverkets fortsatta utredning inte gav stöd för att koncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens.

Inom upphandlingstillsynen lämnade Konkurrensverket under 2023 in 31 ansökningar om upphandlingsskadeavgift. Av dessa var 26 ansökningar på eget initiativ och 5 obligatoriska. Antalet frivilliga ansökningar är betydligt fler än tidigare år medan antalet obligatoriska är i nivå med utfallet 2022. Under året fattade vi också 16 tillsynsbeslut, vilket är färre än föregående år.

Inom Konkurrensverkets nyaste tillsynsområde – otillbörliga handelsmetoder – avslutade Konkurrensverket tolv utredningar under 2023. Två av dessa ärenden avslutades genom att Konkurrensverket för första gången beslutade om sanktionsavgift. Tre ärenden avslutades med hänsyn till ändrat beteende och sju ärenden avslutades utan åtgärd. Utredningarna har främst rört sena betalningar och sena avbeställningar men jämfört med tidigare år är det dock en större spridning när det gäller vilka förbud som varit föremål för utredning.

Handläggningstiden för prioriterade ärenden inom konkurrenstillsynen (exklusive företagskoncentrationer) som avslutades under 2023 var i genomsnitt längre än 2022. Den genomsnittliga handläggningstiden för samtliga företagskoncentrationer var däremot densamma 2023 jämfört med 2022. Inom upphandlingstillsynen ökade den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden som avslutats med obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift medan den minskade för ärenden som avslutats med frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift eller tillsynsbeslut. Den genomsnittliga handläggningstiden för avslutade ärenden avseende otillbörliga handelsmetoder ökade jämfört med 2022.

Under 2023 har Konkurrensverket genomfört två uppföljningar och utvärderingar som relaterar till vår tillsynsverksamhet. Den första är en utvärdering av lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder och Konkurrensverkets tillsyn över densamma. Utvärderingen har skett på uppdrag av regeringen och kommer att fortsätta under 2024. Den andra är en genomgång av indikationer på misstänkt korruption i tips och klagomål som inkommit till Konkurrensverket.

Vi redogör i tillsynsrapporten för flera publikationer som är av relevans för tillsynen, dels från vår egen rapportserie, dels från den forskning som vi finansierar. Under 2023 har Konkurrensverket exempelvis genomfört en genomlysning av livsmedelsbranschen, vilken fortfarande pågår, och publicerat en rapport om konkurrens och upphandling i kris. Inom ramen för Konkurrensverkets forskningsverksamhet studerades bland annat hur regulatoriska sandlådor påverkar konkurrensen samt upphandling och styrning av byggprojekt. I tillsynsrapporten beskrivs även kortfattat ämnen som föranledde särskilt intresse under året inom ramen för Konkurrensverkets deltagande i internationella nätverk och organisationer.

Framöver är vår ambition att arbeta mer proaktivt med att identifiera och åtgärda konkurrensproblem genom att utveckla arbetet med att upptäcka misstänkta överträdelser på andra sätt än via inkommande tips och klagomål. Det ökade anslaget vi fått gör att vi kan utveckla konkurrenstillsynen ytterligare. Vi ser också fram emot resultatet av utredningen av både ett nytt konkurrensverktyg och översynen av reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Nya och bättre verktyg skulle kunna ge oss ännu bättre möjligheter att åtgärda konkurrensproblem. Inom upphandlingstillsynen ger de utökade befogenheterna oss väsentligt förbättrade förutsättningar för att förebygga och ingripa mot en tillräcklig bredd av regelöverträdelser för att säkerställa en rättssäker och effektiv offentlig upphandling och samtidigt utveckla rättspraxis. På sikt är förhoppningen att de nya befogenheterna leder till en ökad effektivitet i tillsynen, vilket kan frigöra resurser för en förstärkt proaktivitet. I tillsynen över otillbörliga handelsmetoder kommer vi även framöver att kombinera en aktiv tillsyn med vägledning för att öka kännedomen och efterlevnaden av reglerna. Utvärderingen av reglerna och det svenska genomförandet av UTP-direktivet kommer visa om det finns behov av revideringar i någon del.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 140

Ladda ner rapport
1,37 MB