Innehåll på sidan

Publicerad 13 april 2023

Konkurrens, Upphandling, Otillbörliga handelsmetoder, Rapportserie, 2023:1

Konkurrensverkets tillsynsverksamhet 2022

I tillsynsrapporten för 2022 ger vi en fördjupad bild av vårt tillsynsarbete. Vi berättar också hur vi ser på den framtida utvecklingen. Med rapporten vill vi visa hur vår tillsynsverksamhet bidrar till en samhällsutveckling som kommer både konsumenter och företag till del.

Sammanfattning

I Konkurrensverkets tillsynsrapport, som ges ut årligen, redogörs för föregående års konkurrens- och upphandlingstillsynsverksamhet samt tillsynen över lagstiftningen om otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Vi blickar även framåt och ger vår syn på den fortsatta utvecklingen. Konkurrensverkets utredningar och efterföljande domstolsprocesser börjar med en indikation på en misstänkt överträdelse inom vårt tillsynsansvar. Indikationer på överträdelser består av tips, klagomål, visselblåsningar eller information som Konkurrensverket identifierar genom exempelvis analys av medier eller andra öppna källor. Varje år inkommer omkring 900–1 200 tips, klagomål och förfrågningar till Konkurrensverket, varav knappt 60 procent avser konkurrensområdet.

Inom konkurrenstillsynen avslutade Konkurrensverket under 2022 fem ärenden som hade prioriterats för mer ingående utredning, vilket är tre ärenden färre jämfört med föregående år. Två av dessa fem ärenden avslutades genom att Konkurrensverket, i enlighet med den nya befogenheten, för första gången beslutade om konkurrensskadeavgift. Ett ärende avslutades med hänsyn till att det misstänkta företaget ändrade sitt beteende och därmed bedömdes fortsatt utredning inte vara nödvändig. Övriga två ärenden avslutades utan åtgärd.

Under 2022 anmäldes 121 företagskoncentrationer, vilket historiskt sett är ett stort antal även om det är något färre än under 2021. Konkurrensverket beslutade att inleda särskild undersökning i tre ärenden, varav två avslutades under året. I båda fallen lämnades företagskoncentrationerna utan åtgärd, då Konkurrensverkets utredning inte gav stöd för att koncentrationerna påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. Handläggningen av koncentrationsanmälningar tar mycket resurser i anspråk, vilket i sin tur påverkar handläggningen av övriga ärenden inom konkurrenstillsynen, eftersom Konkurrensverket inte kan styra över hur många koncentrationer som anmäls.

Inom upphandlingstillsynen lämnade Konkurrensverket under året in 19 ansökningar om upphandlingsskadeavgift, varav 15 ansökningar var på eget initiativ och 4 var obligatoriska ansökningar. Vi fattade 25 tillsynsbeslut, vilket är betydligt fler än tidigare år. Förklaringen är att 14 av dessa beslut berör identiska sakfrågor och härrör från samma utredning, men med olika upphandlande myndigheter. Ytterligare 10 tillsynsbeslut kan härledas till ett projekt som syftade till att verka för en korrekt och enhetlig tillämpning av informationsansvaret enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV.

Inom Konkurrensverkets nyaste tillsynsområde – otillbörliga handelsmetoder – har Konkurrensverket avslutat nio utredningar under 2022. Utredningarna har främst rört förbuden mot sena avbeställningar och sena betalningar. Sju ärenden har avslutats med hänsyn till ändrat beteende och två ärenden avslutades utan åtgärd.

Den genomsnittliga handläggningstiden för olika typer av ärenden är ett mått på effektiviteten i handläggningen. Handläggningstiden för prioriterade ärenden inom konkurrenstillsynen (exklusive företagskoncentrationer) som avslutades under 2022 var i genomsnitt kortare än 2021. Den genomsnittliga handläggningstiden för företagskoncentrationer var däremot något längre under 2022 jämfört med 2021. Inom upphandlingstillsynen har den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden som avslutats med tillsynsbeslut ökat medan den minskat för ärenden som avslutats med ansökan om upphandlingsskadeavgift och för de ärenden som avslutats utan åtgärd eller med hänsyn till förändrat beteende.

Under 2022 har Konkurrensverket genomfört fyra uppföljningar och utvärderingar av tillsynsverksamheten. Den första avser en kartläggning av ärenden inom konkurrenstillsynen som avslutats med ett frivilligt åtagande, och i vilken utsträckning åtaganden har följts upp av Konkurrensverket. Två uppföljningar avser upphandlingstillsynen, varav den ena är en studie av upphandlingstillsynens konsekvenser som genomförts av en forskare vid Södertörns högskola. Den andra har utförts internt och är en återkommande undersökning av vilken effekt upphandlingstillsynen har haft på tillsynsobjekten. Slutligen har Konkurrensverket genomfört en uppföljning av det första året med den nya lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Vi redogör i tillsynsrapporten för flera publikationer som är av relevans för tillsynen, dels från vår egen rapportserie, dels från den forskning som vi finansierar. Konkurrensverket studerade under 2022 bland annat digitala vårdtjänster inom primärvården och konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet på gymmarknaden. Inom ramen för Konkurrensverkets forskningsverksamhet studerades bland annat konkurrensen på apoteksmarknaden och metoder för spårning av anbudssamverkan i offentlig upphandling. I tillsynsrapporten beskrivs även kortfattat ämnen som föranledde särskilt intresse under året inom ramen för Konkurrensverkets deltagande i internationella nätverk och organisationer.

Att säkerställa väl fungerande marknader är viktigt i såväl kristider som under normala förhållanden. De åtgärder som vidtas under en kris får inte leda till att vi, när krisen är över, har marknader med en sämre konkurrens på lång sikt. I föreliggande rapport beskriver vi hur Konkurrensverkets tillsynsarbete bidrar till att skapa och upprätthålla väl fungerande marknader, vilket är viktigt, inte minst för att vi ska kunna hantera såväl rådande som kommande kriser.

Konkurrensverket ser också behov av nya verktyg inom såväl konkurrens- som upphandlingstillsynen, för att vi ska kunna bedriva en effektiv tillsyn. Konkurrensverket har vid flera tillfällen pekat på behovet inom konkurrenstillsynen av ett nytt flexibelt verktyg, som kan komplettera dagens regelverk, och som skulle göra det möjligt att med framåtriktade åtgärder korrigera strukturella konkurrensproblem. Regeringen har nyligen meddelat att de kommer titta vidare på frågan.

När det gäller upphandlingstillsynen välkomnar Konkurrensverket de möjligheter till en effektivare upphandlingstillsyn som ett genomförande av de förslag som finns i en departementspromemoria från Finansdepartementet leder till.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 118

Ladda ner rapport
1,45 MB