Innehåll på sidan

Publicerad 9 december 2021

Om Konkurrensverket, Konkurrens, Uppdragsforskning, 2021:4

Konkurrensverkets domstolsprocesser

Konkurrensverket har gett professor Torbjörn Andersson och docent Magnus Strand, båda vid Uppsala universitet, i uppdrag utvärdera Konkurrensverkets domstolsprocesser i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) och Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD).

Sammanfattning

Konkurrensverket har under den period som denna studie är avgränsad till fört talan i åtta (8) mål som blivit föremål för dom eller beslut i Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD). Nästan alla dessa processer har fallit ut till Konkurrensverkets nackdel. Syftet med studien har varit att utreda tänkbara orsaker till att det under perioden saknas exempel på att Konkurrensverket vunnit framgång i PMÖD.

Rapporten visar att det ofta råder osäkerhet om hur konkurrensreglerna ska tillämpas i enskilda fall, att vissa av PMÖD:s avgöranden framstått som överraskande samt att det finns uppfattningar att vissa av PMÖD:s avgöranden inte ger önskad vägledning i det fortsatta praktiska arbetet med att tillämpa konkurrensreglerna. Det måste medföra att den delen av Konkurrensverkets uppgifter som innebär att bidra till klargörande av rättsläget blir särskilt viktig och särskilt svår att fullfölja. Det framstår därför som nödvändigt att Konkurrensverket inte bara bedriver utredningar av potentiella konkurrensöverträdelser utifrån alternativa scenarier (t.ex. syfte och effekt, alternativa bestämningar av relevanta marknader), utan också att sådana alternativa händelseförlopp i den mån det är möjligt inkluderas i motiveringarna till de beslut som fattas, med angivande av vilka grunder som saknar stöd i praxis från EU-domstolen, Tribunalen, PMÖD och Kommissionen. När det är osäkert om en beslutsgrund, eller i domstol svarandepartens invändningar, har stöd i praxis bör Konkurrensverket verka för att förhandsavgörande begärs.

En genomgående observation från de genomgångna målen är att PMÖD funnit att Konkurrensverket inte visat att förutsättningarna för tillämpning av konkurrenslagens regler är uppfyllda. Huruvida en part i ett mål uppnår den relevanta bevisbördepunkten beror givetvis på vilken bevisning som presenteras, men också på hur högt beviskravet placeras. Eftersom Konkurrensverket nu i ett beaktansvärt antal mål misslyckats med att nå upp till det erforderliga beviskravet, väcker det frågan om beviskravet styrkt är för högt satt för att motsvara kraven på ett effektivt genomslag för EU-rätten. Det kan därför finnas anledning för Konkurrensverket att, i mål där EU:s konkurrensregler är tillämpliga, överväga att ta initiativ till att också beviskravets höjd i enskilda fall prövas av EU-domstolen inom ramen för förhandsavgöranden.

Såvitt avser Konkurrensverkets organisation och beslutsfattande visar rapporten att det kan finnas behov av ytterligare överväganden kring prioriteringar av ärenden, så att de ärenden som väljs ut till beslut och eventuell efterföljande domstolsprocess kan bidra till uppnåendet av ändamålen med Konkurrensverkets besluts- och domstolsprocesser. Prioriteringspolicyn är ett viktigt verktyg i det arbetet. Det kan också finnas behov av ytterligare överväganden kring vissa utredningsmetoder, t.ex. så att metoder som är mycket resurskrävande inte används förrän det står klart att de kan tillföra viktig bevisning till ärendet.

I rapporten framhålls också vikten av att Konkurrensverket förmår rekrytera och behålla mycket processvana jurister. För att bibehålla en god psykosocial arbetsmiljö kan en fortsatt fördjupning av samarbeten och kommunikation mellan enheterna ge positiva effekter. En rörlighet mellan enheter kan ha också andra goda effekter, såsom att skapa möjligheter till ömsesidig avlastning vid arbetsanhopningar.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 53

Ladda ner rapport
1,32 Mb