Innehåll på sidan

Publicerad 16 januari 2024

Konkurrens, Nordiska rapporter,

Konkurrens och arbetsmarknader

Överenskommelser mellan konkurrerande företag för att samordna löner eller avstå från att anställa varandras medarbetare kan utgöra allvarliga överträdelser av konkurrenslagen. Det är den huvudsakliga slutsatsen i den gemensamma rapporten "Competititon and labour markets" från de nordiska konkurrensmyndigheterna om konkurrens på arbetsmarknader i Norden.

Sammanfattning

Konkurrensbegränsande avtal som påverkar arbetsmarknaderna har fått internationell uppmärksamhet från konkurrensmyndigheter de senaste åren. Den här rapporten förklarar hur sådana avtal mellan företag kan utgöra utmaningar i en nordisk kontext. Rapporten lyfter särskilt fram följande aspekter:

  • Överenskommelser mellan konkurrerande företag för att samordna löner eller att komma överens om att inte anställa varandras medarbetare kan vara allvarliga överträdelser av konkurrenslagstiftningen.
  • Sådana överenskommelser kan leda till ineffektiv resursanvändning, vara skadliga för konsumenter och ha negativa konsekvenser för anställdas arbetsvillkor.
  • Det finns indikationer på att det inte är ovanligt att företag inom olika branscher kommer överens om att inte anställa varandras medarbetare. Det tyder på att det kan finnas anledning att öka tillsynen av konkurrenslagstiftningen på den nordiska arbetsmarknaden.
  • En mer aktiv tillämpning av konkurrenslagstiftningen på arbetsmarknaderna ligger i linje med hur andra europeiska konkurrensmyndigheter arbetar. Nyligen fattade beslut från sådana konkurrensmyndigheter visar att konkurrenshämmande avtal kan förekomma inom olika delar av arbetsmarknaden, att överenskommelser om samordning av löner och om att inte anställa varandras medarbetare bestraffas med böter, och att sådana överenskommelser även kan förekomma tillsammans med andra överträdelser av konkurrenslagstiftningen, till exempel samordning av priser.
  • Även om överenskommelser mellan konkurrerande företag om samordning av löner eller om att inte anställa varandras medarbetare kan strida mot konkurrenslagstiftningen, finns det undantag i de nordiska ländernas konkurrenslagar för överenskommelser inom ramen för kollektivavtal mellan fackföreningar och arbetsgivarorganisationer.
  • Dessutom är en relativt hög andel av anställda och arbetsgivare i de nordiska länderna medlemmar i fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, och löner och arbetsvillkor regleras ofta i kollektivavtal. Dessa faktorer kan mildra de negativa effekterna för anställda av överenskommelser mellan företag som påverkar arbetsmarknaderna.
  • Även om det kan finnas olika motiv bakom sådana överenskommelser, som att minska arbetskraftskostnader, skydda företagens investeringar i kompetensutveckling eller att bevara företagshemligheter, kan konsekvenserna av överenskommelser om samordning av löner och att inte anställa varandras medarbetare fortfarande vara lika skadliga.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 30

Ladda ner rapport
923,51 Kb