Innehåll på sidan

Publicerad 7 juni 2023

Upphandling, Uppdragsforskning, 2023:3

Covid-krisen och omförhandlade busstrafikkontrakt i Sverige

Ekon.dr Gunnar Alexandersson och professorerna Staffan Hultén och Lars Henriksson har undersökt coronapandemins inverkan på upphandlade kontrakt i kollektivtrafiken.

Sammanfattning

Offentligt upphandlade kontrakt i den svenska kollektivtrafiken är i princip inte tänkta att omförhandlas under kontraktsperioden. I praktiken sker det relativt ofta. Behovet av omförhandling blev särskilt påtagligt under Covid-krisen. Denna externa chock var kraftfull och påverkade all upphandlad kollektiv busstrafik. Efterfrågan sjönk drastiskt, med effekter på de regionala kollektivtrafikmyndigheternas intäkter, och, beroende på kontraktsform, även de kontrakterade busstrafikoperatörerna. Situationen förvärrades av att kostnaderna för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i regel förblev oförändrade, eftersom det förutsattes att en tät trafik skulle upprätthållas för att minska risken för smittspridning i överfulla bussar.

Omförhandlingen av avtal under Covid-krisen orsakades på ett tydligt sätt av oväntade utomstående händelser. Kontrakt med resandeincitament, där en betydande del av ersättningen var beroende av antalet passagerare, omförhandlades i högre utsträckning än bruttokostnadskontrakt. Typiskt sett har omförhandlingarna initierats av de kontrakterade operatörerna. Även om omförhandling av avtal kan betraktas som en pragmatiskt rationell respons till en extrem situation, är det inte säkert att omförhandlingar och deras utfall alltid varit i överensstämmelse med det rättsliga ramverket för offentlig upphandling. I de fall där resandeincitamentskontrakt omvandlats till bruttokostnadskontrakt går det att argumentera för att det skett en förändring av kontraktets övergripande karaktär. Då borde sannolikt kontraktet i stället ha upphandlats på nytt.

Covid-krisen kan potentiellt få långsiktig påverkan på kontrakt och upphandlingar i bran-schen, med påverkan på hur effektiv konkurrensen kommer att vara i framtida upphandlingar. Det är sannolikt att resandeincitamentskontrakt blir mindre vanliga. En lösning inför framtida upphandlingar för att hantera problematiken med oförutsedda händelser med stor påverkan kan vara att ange brytpunkter som utlöser en omförhandling av ett kontrakt.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 36

Ladda ner rapport
1,07 Mb