Innehåll på sidan

Publicerad 9 februari 2017

Upphandling, Uppdragsforskning, 2017:1

Characteristics of Separate Operational Units – A Study on Aggregation Rules under Public Procurement Law

Inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning har Kirsi-Maria Halonen vid University of Lapland i Finland utrett vad som utgör en upphandlande myndighet eller en separat operativ enhet.

Vad som utgör en separat operativ enhet är en fråga som bland annat är av betydelse för beräkningen av ett kontrakts värde med hänsyn tagen till regeln om sammanräkning av kontrakt av samma slag. Kontraktets värde påverkar i sin tur om, och hur, en upphandling ska annonseras.

Frågan om vad som utgör en separat operativ enhet kan också ha betydelse för Konkurrensverkets ansökningar om upphandlingsskadeavgift. När upphandlingsskadeavgiftens storlek ska fastställas ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig den aktuella överträdelsen är. Att en upphandlande myndighet har begått upprepade överträdelser bestående i otillåtna direktupphandlingar kan anses som en försvårande omständighet. Det är därför viktigt att veta om en upphandlade myndighet ska läggas en tidigare överträdelse till last med högre avgift som följd.

Författaren av rapporten pekar på att det är svårt att ge entydiga svar på vad som är en separat operativ enhet. En enskild enhets status kan variera beroende på kontraktets typ och värde vilket gör att det krävs en analys i varje enskilt fall. Författaren har utifrån detta skäl presenterat en praktisk checklista i syfte att underlätta utvärderingen av en enhets status.

Författaren ansvarar själv för alla slutsatser och bedömningar i rapporten.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 86

Ladda ner rapport
995,48 Kb