Innehåll på sidan

Välkommet att den nationella taxan tas bort – öppnar för bättre konkurrens

Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet "God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem". Konkurrensverket tillstyrker utredningens förslag att lagarna om läkarvårdsersättning och ersättning för fysioterapi upphävs men avstyrker förslaget med ett kompletterande system för anslutning till den offentliga vården i glesbygden.

Konkurrensverket avgränsar sitt yttrande över betänkandet "God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem" (SOU 2020:19) till utredningens förslag som innebär att den så kallade nationella taxan för vissa läkare och fysioterapeuter upphävs och ersätts av regler på upphandlingsområdet.

Konkurrensverket tillstyrker utredningens förslag att lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen om ersättning för fysioterapi (LOF) upphävs. Konkurrensverket menar att dagens system med den nationella taxan leder till att vissa privata aktörer har rätt till offentlig finansiering utan konkurrensutsättning, och att det därför är välkommet att dessa system upphör.

Konkurrensverket har inga invändningar mot förslaget om att införa nationella obligatoriska valfrihetssystem enligt LOV för fysioterapi och psykiatri.

Utredningen lämnar också ett alternativt förslag som innebär att det införs ett kompletterande system för anslutning till den offentliga vården i en ny lag, som endast kan tillämpas i glesbygd. Konkurrensverket avstyrker detta förslag då det bör vara möjligt att åstadkomma de resultat som utredningen föreslår inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV).

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-12

Nyhet31 augusti 2020