Innehåll på sidan

Väl fungerande marknader är en förutsättning för att företag ska kunna ställa om i händelse av kris

Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet Livsmedelsberedskap för en ny tid (SOU 2024:8). Konkurrensverket har inga invändningar mot utredningens förslag och välkomnar att utredningen i hög grad lyfter fram vikten av väl fungerande marknader för en väl fungerande beredskap.

Väl fungerande marknader är en förutsättning för att företag på egna ben utan statliga subventioner ska kunna ställa om i händelse av kris och att krisen leder till så små marknadsstörningar som möjligt. Detta gynnar såväl konsumenterna som företagens konkurrenskraft.

Lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (LOH) är viktig för livsmedelskedjans funktionssätt och motståndskraft. LOH leder också till bättre balans i förhandlingar mellan köpare och leverantörer, vilket i förlängningen främjar en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja. Detta är en förutsättning för att kunna möta och ta sig igenom framtida störningar i livsmedelsförsörjningen, oavsett om de beror på dåliga skördar, handelshinder eller andra omständigheter.

Konkurrensverket välkomnar även att det i betänkandet betonas att nödvändiga tjänster och varor ska upphandlas enligt upphandlingsreglerna då detta medför att det offentliga kan se till att det blir konkurrens om dessa marknader och att inköp av varor och tjänster konkurrensutsätts. Det är angeläget att planeringen för fredstida kriser och höjd beredskap inte skadar konkurrensen mellan företagen i normalläget, det vill säga när det inte föreligger en sådan störningssituation som den föreslagna regleringen tar sikte på. Konkurrensverket välkomnar därför att vikten av att värna om konkurrensen betonas i betänkandet.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-05-16

Nyhet16 maj 2024