Innehåll på sidan

Utvidgad tillämpning av lag om miljökrav vid upphandling av bilar ger liten effekt

Konkurrensverket avstyrker förslaget att lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster ska tillämpas i större omfattning än vad som framgår av EU-direktivet om rena och energieffektiva vägtransportfordon.

Det framgår av ett yttrande över regeringens promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.

Konkurrensverket förordar att när ändringarna i EU-direktivet om rena och energieffektiva vägtransportfordon genomförs i svensk lag ska det göras så nära direktivets lydelse som möjligt. Konkurrensverket avstyrker därför promemorians förslag att lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster ska tillämpas i större omfattning än vad som gäller enligt direktivet. Konkurrensverket framhåller bland annat att det saknas en motivering där nyttan med att gå utöver direktivtexten och utvidga lagens tillämpningsområde vägs mot de administrativa kostnader som utvidgningen skulle medföra.

I yttrandet kommenterar Konkurrensverket även förslaget om rapporteringsskyldighet och konstaterar bland annat att det i promemorian saknas resonemang om varför den föreslagna metoden valts före andra alternativ i frågan om insamling av uppgifter.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 2021-06-23

Nyhet23 juni 2021