Innehåll på sidan

Utredning om informationsutbyte avslutad efter frivilliga åtaganden

Konkurrensverket har utrett om ett utbyte av information mellan företag verksamma i asfaltbranschen utgjort en överträdelse av konkurrensreglerna. Efter att frivilliga åtaganden inkommit till Konkurrensverket är utredningen nu avslutad.

Konkurrensverkets utredning rörde en misstänkt överträdelse av konkurrensreglerna genom utbyte av information avseende produktionsvolymer av asfaltmassa mellan konkurrerande företag.

Under utredningens gång har de tre största producenterna av asfaltmassa inkommit med frivilliga åtaganden som i korthet innebär att företagen inte kommer att lämna den aktuella informationen till konkurrerande producenter. Mot bakgrund av dessa åtaganden har Konkurrensverket gjort bedömningen att det saknas skäl att fortsätta utredningen.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-07

Nyhet19 november 2019