Innehåll på sidan

Uppdrag att utreda konkurrensen i byggmaterialindustrin

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera konkurrensen i de branscher inom byggmaterialindustrin som är av strategisk betydelse för bostadsbyggandet när det gäller: marknadskoncentration, prisbildning, vertikal integrering, internationell integrering, köpar- och säljarmakt, samt val av byggmaterial.

Byggkostnaderna har ökat snabbt under ett antal år och byggmaterial har stått för nära hälften av ökningen. Att kostnaderna har ökat snabbt indikerar att det kan finnas konkurrensproblem. Mot denna bakgrund är det angeläget för regeringen att få en ökad förståelse för konkurrenssituationen i byggmaterialindustrin för att, om nödvändigt, kunna vidta åtgärder.

– En väl fungerande byggsektor är en viktig del i samhället och våra tidigare undersökningar visar att byggsektorn är ett område där det behövs mer kunskap. Inom byggmaterialindustrin finns många branscher som påverkar bostadsbyggandet och därför är det viktigt att vi nu får möjlighet att göra en noggrann kartläggning av de här branscherna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Inom ramen för uppdraget ska Konkurrensverket bland annat genomföra en internationell utblick för att kartlägga hur konkurrensmyndigheter i andra länder arbetar med konkurrensrättsliga frågor inom byggmaterialindustrin. Konkurrensverket ska också analysera på vilket sätt standarder och krav på märkning och certifiering har påverkat konkurrensen. Konkurrensverket ska vid behov lämna förslag på åtgärder som förbättrar konkurrensen i byggmaterialindustrin.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 21 december 2021.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-09

Nyhet17 april 2020