Innehåll på sidan

Trängselavgift inom svensk luftfart kräver djupare konsekvensanalys

Konkurrensverket ställer sig tveksamt till förslag om trängselavgifter som ett medel för att nå målsättning att minska flygets miljöpåverkan. Däremot skulle trängselavgifter teoretiskt kunna ha positiva effekter på konkurrensen inom flygtrafiken. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande över Transportstyrelsens rapport Trängselavgifter inom den svenska luftfarten, som nu lämnats in till regeringen.

I remissvaret understryker Konkurrensverket vikten av att hitta effektiva lösningar för att uppnå Sveriges och EU:s miljö- och klimatmål, målen i Parisavtalet och Agenda 2030.

Konkurrensverket konstaterar dock att det remitterade underlaget anger att det är tveksamt om ett införande av trängselavgifter inom svensk luftfart skulle kunna leda till en faktisk minskad miljöpåverkan. Enlig underlaget är det även tveksamt om trängselavgifter i praktiken kommer ge några större effekter på kapacitetsutnyttjandet.

Oavsett målsättning så menar Konkurrensverket att det skulle krävas en mer omfattande konsekvensanalys om trängselavgifter ska införas.

Enligt Konkurrensverket är det viktigt att en fördjupad konsekvensanalys genomförs och att den inte enbart beaktar trängselavgifternas effekter på tillgängligheten för konsumenterna, utan även hur trängselavgifternas effekter på konkurrensen inom flygtrafiken påverkar konsumenterna.

Länkar

Senast uppdaterad: 2022-05-17

Nyhet17 maj 2022