Innehåll på sidan

Stockholm Vatten köpte avfallstjänster utan att följa upphandlingsreglerna

Stockholm Vatten AB har genomfört sex otillåtna direktupphandlingar av bland annat insamling och transport av avfall. Nu yrkar Konkurrensverket att bolaget ska dömas att betala sammanlagt cirka 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

I juni 2016 annonserade Stockholm Vatten AB en upphandling av bland annat insamling och transport av hushållsavfall. Moderbolaget till den leverantör som vann upphandlingen gick under 2018 i konkurs. En ny leverantör, som i mars 2018 förvärvade den upphandlade leverantören, meddelade att man inte kunde leverera i enlighet med de tidigare avtalade ersättningsvillkoren.

För att hantera den uppkomna situationen genomförde Stockholm Vatten flera direktupphandlingar i november och december 2018. Det följdes av ytterligare ett direktupphandlat avtal i juli 2019 om insamling och transport av hushållsavfall. Värdet på avtalet som ingicks i juli 2019 uppgick till 249 miljoner kronor. Övriga fem direktupphandlade avtal omfattar köp av olika slags avfallstjänster till ett värde av cirka 71 miljoner kronor.

– Även om en upphandlande myndighet har försatts i en svår situation har myndigheten ändå ansvar för att skyndsamt genomföra annonserade upphandlingar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkar att Stockholm Vatten AB ska dömas att betala sammanlagt 10,6 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift, varav det största direktupphandlade avtalet ensamt står för 7 miljoner kronor.

De sex otillåtna direktupphandlingarna som genomförts av Stockholm Vatten AB har tidigare överprövats hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten noterade bland annat att Stockholm Vatten AB hade haft tid att genomföra ett påskyndat upphandlingsförfarande och att bolaget hade underlåtit att tillämpa de sanktionsmöjligheter som fanns tillgängliga i de tidigare upphandlade avtalen.

Med hänsyn till att de aktuella tjänsterna bedömdes vara av sådan samhällskritisk funktion som måste fungera, bestämde domstolen att avtalen fick bestå av tvingande skäl till ett allmänintresse, trots att det förelåg förutsättningar för ogiltighet. I dessa fall är Konkurrensverket skyldigt att ansöka om upphandlingsskadeavgift och ska bedöma ett sanktionsvärde för de konstaterade överträdelserna.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-16

Nyhet6 april 2021