Innehåll på sidan

Statlig ägda fartyg och tjänstekoncession för drift kan vara lämpligast för färjetrafiken till Gotland

Konkurrensverket välkomnar ambitionen att stimulera konkurrensen i upphandlingen av Gotlandstrafiken och instämmer att modellen med statligt ägda fartyg och tjänstekoncession för drift framstår som det bästa alternativet, givet att nuvarande krav på turtäthet, färdhastighet och kapacitet bibehålls.

Det framgår i Konkurrensverket i yttrandet över Trafikverkets rapport "Analys av alternativa modeller för färjetrafik till Gotland".

Förutsättningarna för konkurrens enligt analyserna i rapporten ser ut att vara goda för separata upphandlingar av fartyg och drift, och denna modell är vanligt förekommande hos andra kollektivtrafiksslag.

Konkurrensverket vill samtidigt framhålla att vilket alternativ som är optimalt kan bero på de specifika krav som ställs på trafiken. Det innebär att eventuella beslut om hur övergången till en fossilfri Gotlandstrafik ska utformas kan påverka bedömningen.

Konkurrensverket ser nackdelar med att i efterhand kräva återbetalning av vinst som överskrider en viss nivå, eftersom detta skulle urholka koncessionshållarens incitament att driva sin affär kostnadseffektivt.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-12-23

Nyhet23 december 2021