Innehåll på sidan

Statens konstråd får inte högre böter för fullgörande av avtal som ogiltigförklarats av domstol

Statens konstråd fortsatte följa ett ingånget avtal sedan en dom om ogiltigförklaring av avtalet hade meddelats. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen utgjorde inte fullgörandet av avtalet en försvårande omständighet när storleken på upphandlingsskadeavgiften skulle fastställas. Underrätternas bifall till Konkurrensverkets bedömning att Statens konstråd saknade rätt att tillämpa undantaget för konstnärliga skäl prövades inte av domstolen och har därmed fastställts.

Statens konstråd ingick i juli 2018 ett avtal med en konstnär utan föregående annonsering. Avtalet gällde en textil ridå för ett studenthus vid Linköpings universitet. I september 2018 kom en ansökan om överprövning av avtalets giltighet in till Förvaltningsrätten i Stockholm. I maj 2019 ogiltigförklarade förvaltningsdomstolen avtalet.

I februari 2020 ansökte Konkurrensverket hos Förvaltningsrätten i Stockholm om att Statens konstråd skulle betala en upphandlingsskadeavgift om 105 000 kronor för att ha genomfört en otillåten direktupphandling av ridån till studenthuset.

Konkurrensverket ansåg att Statens konstråd felaktigt tillämpat undantaget för konstnärliga skäl och att det var en försvårande omständighet att Statens konstråd fortsatte att fullgöra avtalet trots att det hade ogiltigförklarats vid en överprövning. Konkurrensverket ansåg att det borde påverka upphandlingsskadeavgiftens storlek i höjande riktning att Statens konstråd inte avvaktade med fullgörandet även om förvaltningsrättens dom inte hade vunnit laga kraft. Någon återgång av prestationerna, som är den primära rättsföljden av en ogiltigförklaring, kunde därefter inte ske.

Förvaltningsrätten biföll delvis Konkurrensverkets ansökan och beslutade att Statens konstråd skulle betala 80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Förvaltningsrätten bedömde dock att det inte var en försvårande omständighet att Statens konstråd valde att fullgöra det ingångna avtalet.

Konkurrensverket överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm, som biföll överklagandet. Frågan om det förelåg en försvårande omständighet som skulle beaktas vid bedömningen av överträdelsens sanktionsvärde har nu avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen.

Av domen framgår att det inte har ålegat Statens konstråd att vidta några åtgärder för att avsluta avtalsförhållandet eller göra ett uppehåll i fullgörandet av avtalet till dess att det fanns en dom som fått laga kraft. Att Statens konstråd har fortsatt att fullgöra avtalet, i enlighet med vad som har avtalats, utgör inte heller en försvårande omständighet vid fastställandet av storleken på upphandlingsskadeavgiften.

Konkurrensverket sökte genom processen ett domstolsavgörande i frågan om annonseringsskyldighet vid köp av konstverk och när undantaget för konstnärlig prestation kan tillämpas. I denna principiellt viktiga fråga instämde underrätterna i Konkurrensverkets bedömning att undantaget för konstnärliga skäl inte var tillämpligt vid upphandlingen av ridån.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-05-12

Nyhet12 maj 2022