Innehåll på sidan

Stärkta befogenheter för Konkurrensverket

Regeringen har i dag presenterat en proposition med förslag som stärker Konkurrensverkets befogenheter på konkurrensområdet. Förslagen innebär bland annat beslutanderätt i frågor om konkurrensskadeavgift, utökade befogenheter vid platsundersökningar och rätt att besluta om utredningsskadeavgift för företag som inte medverkar under utredningarna. Syftet med förslagen är att stärka Konkurrensverkets tillsynsverksamhet.

De stärkta befogenheterna ska ge Konkurrensverket förutsättningar att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna på marknader som i allt högre utsträckning präglas av snabb teknisk och digital utveckling.

Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten välkomnar regeringens proposition.
– Den nya regleringen kommer ge Konkurrensverket bättre förutsättningar att bedriva en tillsyn som på ett tydligt, effektivt och rättssäkert sätt säkerställer att konkurrensreglerna efterlevs. Det är särskilt viktigt att kunna ingripa effektivt mot konkurrensbegränsningar på marknader där förändringstakten är hög och verksamheterna är gränsöverskridande.

Av propositionen framgår också att Konkurrensverkets befogenheter utökas för att underlätta det internationella samarbetet med andra konkurrensmyndigheter inom EU. Till grund för flera av förslagen ligger ett EU-direktiv som syftar till att harmonisera och stärka konkurrenstillsynen inom unionen.

– Den nya regleringen minimerar många direkta och indirekta hinder för ett effektivt samarbete mellan konkurrensmyndigheterna. En viktig förändring är att Konkurrensverket får beslutsbefogenheter som överensstämmer med övriga konkurrensmyndigheter inom EU, säger Rikard Jermsten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

För ytterligare information kontakta

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-13

Pressmeddelande19 november 2020