Innehåll på sidan

Ställningstagande – vad betyder det?

Nu har Konkurrensverket kommit ut med det första ställningstagandet om hur lagen om otillbörliga handelsmetoder ska tolkas. I det tar vi upp frågan om snusliknande produkter omfattas av lagen och hur definitionen av livsmedel ser ut. Men vad är egentligen ett ställningstagande? Och vad fyller det för syfte?

Vi ställde frågorna till Kristin Kindgren, som arbetar på Konkurrensverkets enhet för otillbörliga handelsmetoder och som varit med och tagit fram det första ställningstagandet.

Kristin, vad är ett ställningstagande och varför använder sig Konkurrensverket av sådana?

– I ett ställningstagande säger Konkurrensverket hur vi ser på en viss fråga som ligger inom vårt uppdrag. För vår del är det ett sätt att bidra till att det blir tydligare vad lagarna vi utövar tillsyn över säger och hur de ska tolkas.

Genom den ökade tydligheten blir det förhoppningsvis enklare för berörda parter att veta vad som gäller och hur de ska agera för att följa lagen. På så sätt får vi en högre regelefterlevnad, vilket ligger i linje med att ha en effektiv tillsyn.

Det här är särskilt viktigt när det kommer till lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (LOH), eftersom lagen nyss trätt ikraft och medför stora förändringar för aktörerna i livsmedelskedjan. Konkurrensverket är den primära uttolkaren av LOH och vad lagen innebär, så det är svårt för marknadens aktörer att få svar från någon annan i de fall det inte finns svar i lagen och förarbetena.

  • Ställningstagandena beslutas av generaldirektören och är styrande för Konkurrensverkets verksamhet.
  • Ställningstagandena är inte bindande för till exempel domstolar och ska vara vägledande för allmänheten.

Vad handlar det första ställningstagandet om?

– I det första ställningstagandet tittar vi på frågan om snusliknande produkter omfattas av LOH och hur definitionen av livsmedel ser ut enligt lagen. Det är viktiga frågor eftersom det har betydelse för vilka köp som omfattas av lagens bestämmelser.

Att vi valde att titta på just dessa frågor beror bland annat på att vi kunde se att det på marknaden rådde viss osäkerhet om vad som gäller och att det utifrån lagen och förarbetena inte fanns tydliga svar.

Vad kom ni fram till?

– I korthet kan man säga att vår bedömning är att snusliknande produkter, exempelvis så kallade nikotinpåsar, inte är livsmedel i lagens bemärkelse och därför omfattas inte köp av den typen av produkter av lagen.

Kan du säga något om hur processen för ett ställningstagande ser ut?

– Kortfattat kan man säga att vi lyssnar in från marknaden vilka oklarheter som finns och baserat på det identifierar frågor som lämpar sig för ett ställningstagande. Sen sätter vi igång arbetet med ställningstagandet. Under tiden kan vi ha underhandskontakter med olika marknadsaktörer och andra myndigheter.

När vi har en mer färdig produkt lägger vi ut den för konsultation och intressenter får en möjlighet att tycka till om Konkurrensverkets preliminära slutsatser. Sen tar vi hand om slutsatserna, färdigställer och publicerar ställningstagandet.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-12-21

Artikel21 december 2021