Innehåll på sidan

Skyndsamhetskrav kan bidra till snabbare domstolsprocesser i mål om överprövning

Krav på skyndsam handläggning av mål om överprövning i upphandling kan bidra till att korta domstolsprocessen. Konkurrensverket tillstyrker därför det skyndsamhetskrav som föreslås i utkastet till lagrådsremiss för en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.

Konkurrensverket noterar vidare i sitt yttrande över utkastet till lagrådsremiss att förslaget att införa ett skyndsamhetskrav i domstol och förslaget om preklusionsfrister i förvaltningsrätt och kammarrätt i praktiken har ett nära samband. Konkurrensverket har inget att invända mot att preklusionsfrister införs, så som de är utformade i utkastet till lagrådsremiss.

I utkastet till lagrådsremiss föreslås även att en nedre gräns för efterannonsering av icke direktivstyrda upphandlingar införs. Konkurrensverket tillstyrker förslaget men framhåller att det hade varit önskvärt med en mer utförlig utredning av hur den föreslagna gränsnivån på 100 000 kronor har valts.

Regeringen har aviserat ett flertal kommande propositioner med förslag om ändringar av upphandlingsreglerna. Konkurrensverket ser positivt på arbetet med att förbättra och effektivisera upphandlingslagstiftningen men vill framhålla att det är av vikt att ändringar i upphandlingsregelverket inte fragmentiseras. När förslagen till ändringar läggs fram i flera propositioner kan konsekvenserna bli svåra att överblicka och bedöma då effekterna på systemet som helhet inte finns beskrivna och därmed inte går att ta ställning till.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-16

Nyhet31 mars 2021