Innehåll på sidan

Reglering för elvägar bör omfatta alla väghållare

En reglering av förutsättningarna för tillträde till elvägar bör utformas oberoende av vem som är väghållare. Det gäller även uttaget av brukaravgifter. Regleringen bör också ställa krav på att brukaravgifterna ska vara konkurrensneutrala och icke-diskriminerande.

Det framgår av Konkurrensverkets yttrande över betänkandet Regler för statliga elvägar (SOU 2021:73).

Transportinfrastruktur är i hög grad en form av naturliga monopol. Därför är regleringarna inom andra transportslag av tillträde till och uttag av avgifter för infrastruktur och infrastrukturtjänster oberoende av vem som är infrastrukturförvaltare eller tjänsteleverantör. Vägnätet har i hög omfattning andra väghållare än staten. Dessutom finns det inget som hindrar andra väghållare att bygga elvägar, särskilt då utredningens förslag till ändringar i väglagen öppnar för det.

Konkurrensverket har därför inga invändningar mot det förslag som lämnas av Elvägsutredningen. Däremot anser Konkurrensverket att förslaget till lag om villkor i elvägssystem ska utformas så att den är tillämpbar oavsett vem som är väghållare.
Därtill bör regleringen för uttaget av brukaravgiften också kompletteras med en paragraf liknande den i järnvägslagen där det framgår att de avgifter en infrastrukturförvaltare tar ut för nyttjandet av infrastrukturen ska vara konkurrensneutrala och icke-diskriminerande.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-12-22

Nyhet22 december 2021