Innehåll på sidan

Nytt ställningstagande om avtalade handelsmetoder – vad handlar det om?

Konkurrensverket har publicerat ett nytt ställningstagande om hur lagen om otillbörliga handelsmetoder (LOH) ska tolkas. I ställningstagandet undersöker Konkurrensverket om avtalade handelsmetoder omfattas av begreppet handelsmetod enligt LOH och därför kan förbjudas. Estrid Faust, som varit med och tagit fram ställningstagandet vid Konkurrensverkets enhet för otillbörliga handelsmetoder, berättar mer.

Vad handlar det nya ställningstagandet om?

I ställningstagandet utreder Konkurrensverket ifall avtalade handelsmetoder omfattas av begreppet handelsmetod enligt LOH och därför skulle kunna utgöra överträdelser enligt samma lag.

I samband med att lagen trädde i kraft har det framkommit att det råder oklarheter om ett avtalsvillkor i sig kan utgöra en handelsmetod eller om det krävs en faktisk handling för att en metod ska omfattas av begreppet. Ett exempel kan vara skillnaden mellan att å ena sidan avtala om längre än 30 dagars betaltid och å andra sidan i praktiken betala senare än denna tidsfrist. Vi anser att det är en viktig fråga att ge vägledning inom eftersom det ska vara tydligt för köpare hur de behöver agera för att följa lagen.

Vilken slutsats kom ni fram till?

Sammanfattningsvis är Konkurrensverkets bedömning att avtalade handelsmetoder omfattas av begreppet handelsmetod enligt LOH. Det kan därför vara förbjudet att som köpare avtala om metoder som är i strid med lagen, även om någon faktisk handling utifrån avtalsvillkoret inte har vidtagits.

Med andra ord får exempelvis de aktörer som köper jordbruks- och livsmedelsprodukter inte ha avtalsvillkor som anger längre betaltider än 30 dagar, även om köparen i praktiken betalar leverantören inom 30 dagar.

Hur har processen för att ta fram ställningstagandet sett ut?

Konkurrensverket för kontinuerligt dialog med marknadsaktörer, lyssnar in vilka oklarheter som finns utifrån LOH och identifierar frågor som lämpar sig för ställningstaganden. Vi utreder sedan noggrant det rådande rättsläget och har under arbetet kontakt med exempelvis olika aktörer på marknaden, svenska och utländska myndigheter samt EU-kommissionen.

När det finns ett färdigt utkast läggs det ut för öppen konsultation. Då får intressenter möjlighet att skriftligen eller vid ett möte inkomma med synpunkter om de preliminära slutsatserna. Sedan analyserar vi synpunkterna innan vi till sist färdigställer och publicerar ställningstagandet.

Slutligen – varför använder sig Konkurrensverket av ställningstaganden?

I ett ställningstagande förklarar Konkurrensverket hur myndigheten ser på en viss fråga inom något av de områden vi utövar tillsyn över. Syftet är att ge vägledning och bidra till att det blir tydligare hur de olika lagarna ska tolkas. Det är särskilt viktigt när det kommer till just LOH eftersom lagen nyligen trätt i kraft och medför stora förändringar för aktörer i livsmedelskedjan. Konkurrensverket är den primära uttolkaren av LOH, så det är svårt för marknadens aktörer att få svar från någon annan i de fall det inte finns svar i lagen och förarbetena. Ställningstagandena är inte bindande för till exempel domstolar och ska vara vägledande för allmänheten.

Genom den ökade tydligheten blir det förhoppningsvis enklare för köpare att veta hur de ska agera för att följa lagen och för leverantörer att veta vad de inte ska behöva acceptera i avtalsförhandlingar.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-04-27

Artikel27 april 2022