Innehåll på sidan

Norrköpings kommun får kritik för bristande kontroll av inköp

Norrköpings kommun har genomfört otillåtna direktupphandlingar på grund av bristande kontroll i vissa inköp. Kommunen har även brustit i sin dokumentation kring inköpen. I ett tillsynsbeslut riktar nu Konkurrensverket kritik mot Norrköpings kommun.

Konkurrensverket har granskat Norrköpings kommuns inköp av tjänster från tre olika ramavtal som omfattar upphandlingskonsulttjänster, organisationskonsulttjänster och konsultförmedlingstjänster inom digitalisering. Inköpen från ramavtalen har genomförts av digitaliseringsavdelningen, en avdelning under Kommunstyrelsen i Norrköpings kommun.

Utredningen visar att inköp har skett utan att villkoren för avrop i de tillgängliga ramavtalen har tillämpats på rätt sätt. Inköp har även i vissa fall skett i strid med öppenhets- och likabehandlingsprincipen. Kommunen har även brustit i sin dokumentation av inköpen genom att inte dokumentera i enlighet med dokumentationsplikten i lagen om offentlig upphandling.

Kommunen har även agerat i strid med sina egna riktlinjer för upphandling och inköp. Kommunens agerande i samband med de inköp som granskats i ärendet står inte i överensstämmelse med det krav på objektivitet och oberoende som följer av kommunens beslutade riktlinjer.

– När kommunen inte följer sina egna riktlinjer försvårar det förutsättningarna att hantera sina inköp i överensstämmelse med regelverken. Jag förutsätter att kommunen, i den mån det inte redan har skett, vidtar åtgärder för att säkerställa att upphandlingslagstiftningen följs, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Utredningen visar att det har förekommit omfattande brister i kommunens hantering av avrop under den aktuella tidsperioden och avseende de aktuella ramavtalen. Konkurrensverket riktar nu kritik mot Norrköpings kommun med anledning av de identifierade bristerna.

För ytterligare information kontakta

Johan Johansson, föredragande, 08-700 15 46, johan.johansson@kkv.se
Åsa Lövström, kommunikatör, 08-700 16 36, asa.lovstrom@kkv.se

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-14

Pressmeddelande21 december 2020