Innehåll på sidan

Nationellt biljettsystem för kollektivtrafik ett steg i rätt riktning

Konkurrensverket tillstyrker i ett yttrande förslaget om ett nationellt biljettsystem där alla kollektivtrafikföretag i Sverige kan delta på lika villkor.

I en skrivelse till Infrastrukturdepartementet har Konkurrensverket tidigare framfört att en utredning bör göras om behovet av en reglering för att skapa bättre förutsättningar för konkurrens på marknaden för persontåg. Den nu aktuella utredningen "Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik", som bland annat föreslår en konkurrensneutral kanal för reseplanering och försäljning av biljetter, är ett steg i rätt riktning konstaterar Konkurrensverket i ett yttrande till Infrastrukturdepartementet.

Konkurrensverket är i huvudsak positivt till utredningens förslag om en konkurrensneutral försäljningskanal, men beklagar att frågan om hur kanalen ska organiseras och vem som ska ha huvudmannaskapet skjuts till en ny utredning. Frågan om biljettförsäljningen är idag ett reellt problem som skyndsamt bör få en lösning. Konkurrensverket tillstyrker även att ett nationellt biljettsystem ska vara ett statligt ansvar.

Konkurrensverket framhåller också att hänsyn måste tas till små och medelstora företag vid val av teknisk lösning och standarder för en digital infrastruktur för ett nationellt biljettsystem. De regionala kollektivtrafikmyndigheternas förutsättningar får inte ensamt vara styrande för valet av lösningar. Även små och medelstora företag måste ha möjlighet att ansluta sig till systemet.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-13

Nyhet16 oktober 2020