Innehåll på sidan

Malmös köp av stödboende var otillåten direktupphandling

Konkurrensverket yrkar att Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun ska betala 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling av stödboende.

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun har sedan 2017 gjort löpande inköp av boende med olika former av socialt stöd. Köpen har skett utan att de har annonserats enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Nämnden beviljar vanligen boende med stöd för en period upp till tre månader. Kostnaden per dygn varierar mellan 500 kronor och 2 000 kronor. De avtal som nämnden har ingått har varit både muntliga och skriftliga. Vissa av inköpen har inte dokumenterats, och uppgifter saknas om när avtalen ingicks och till vilka värden.

Konkurrensverket ansöker nu om upphandlingsskadeavgift för ett avtal om stödboende som nämnden ingick i december 2019. Enligt Konkurrensverket utgör avtalet en otillåten direktupphandling. Det sammanlagda värdet på nämndens direktupphandlingar under 2019 uppgår till cirka 147 miljoner kronor.

– När en upphandlande myndighet inte har kontroll på vilka avtal som har ingåtts leder det till svårigheter att planera verksamheten. Även möjligheten att följa upp och kontrollera kvalitet på levererade tjänster försvåras avsevärt. Det som köps in riskerar att bli dyrare och det finns dessutom en risk att den upphandlande myndigheten anlitar leverantörer som inte är lämpliga att göra affärer med, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Malmö och yrkar att Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun döms att betala 10 miljoner i böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information kontakta

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se
Malin de Jounge, enhetschef, 08-700 15 86, malin.dejounge@kkv.se

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-14

Pressmeddelande15 december 2020