Innehåll på sidan

Lagrådsremiss med förslag om utökade befogenheter för Konkurrensverket

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att Konkurrensverkets beslutanderätt ska utökas och även omfatta att som första instans få besluta i frågor om konkurrensskadeavgift.

Lagrådsremissen innehåller även förslag till lagändringar som bland annat innebär att Konkurrensverkets befogenheter vid platsundersökningar utökas och att en utredningsskadeavgift införs, det vill säga en sanktion mot företag som trotsar Konkurrensverkets beslut under utredningen av den överträdelse som företaget är misstänkt för.

Konkurrensverket har sedan tidigare bland annat beslutanderätt när det gäller frågor om företagskoncentrationer och får ålägga företag att upphöra med överträdelser av de konkurrensrättsliga förbuden. I samband med att EU-direktivet om stärkta befogenheter för konkurrensmyndigheterna nu genomförs i svensk rätt tas ytterligare steg för att stärka Konkurrensverkets befogenheter. Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten välkomnar förslagen.

– Utökad beslutanderätt och den skärpta reglering som genomförandet av direktivet medför kommer att skapa förutsättningar för effektivitetsvinster i handläggningen av konkurrensärenden. Det ger oss bättre förutsättningar att bedriva en tydlig, effektiv och rättssäker tillsyn för att säkerställa att konkurrensreglerna efterlevs. De utökade befogenheterna kommer också underlätta det internationella samarbetet med andra konkurrensmyndigheter inom EU, säger Rikard Jermsten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 4 februari 2021.

För ytterligare information kontakta

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-12

Pressmeddelande1 oktober 2020