Innehåll på sidan

Konkurrensverket tillstyrker åtgärdsförslag för en välfungerande elmarknad

Konkurrensverket tillstyrker föreslagna åtgärder i den genomförandeplan som Energimarknadsinspektionen har haft i uppdrag att föreslå för att förbättra elmarknadens funktion. Konkurrensverket har heller inga invändningar mot förslaget som gäller metod för beräkning av så kallad tillförlitlighetsnorm för Sverige. Det framgår av ett yttrande som Konkurrensverket lämnat till regeringen.

I yttrandet över "Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion" har Konkurrensverket valt att fokusera på nytillkomna förslag och åtgärder och tillstyrker bland annat förslaget om att krav på kostnadsbaserade bud i frekvensstabiliseringsreserven (FCR) bör tas bort, då detta innebär en form av prisreglering. Konkurrensverket framhåller att budgivningen bör vara öppen och deltagande möjliggöras på icke-diskriminerande villkor. Därmed skapas utrymme för en konkurrens som minskar behovet av prisreglering.

En rekommendation som Konkurrensverket också tillstyrker är att prisinformation bör publiceras så nära realtid som möjligt. Konkurrensverket instämmer i bedömningen och menar att den rådande fördröjningen är ineffektiv och potentiellt konkurrenssnedvridande.

Även rekommendationen avseende reglerkraftmarknadens maxpris får Konkurrensverkets stöd. Likaså gäller samsyn i fråga om att specialregleringar som snedvrider prissignalen i balansmarknaden ska undvikas. Konkurrensverket framhåller att balansmarknaden ur effektivitetssynpunkt, i största möjliga utsträckning bör isoleras från svängningar som orsakas av specialreglering.

Remissvarets avslutande del rör Energimarknadsinspektionens förslag till implementering av beräkningsmetod avseende tillförlitlighetsnorm för den svenska elmarknaden. Konkurrensverket har inga invändningar mot förslaget.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-11-04

Nyhet4 november 2021