Innehåll på sidan

Konkurrensverket godtar frivilliga åtaganden från träningsföretag

Bruce, ett företag som säljer träningstjänster, har åtagit sig att begränsa sin tillämpning av exklusivavtal med träningsanläggningar och på så sätt undvika att konkurrensproblem uppstår. Konkurrensverket har godtagit företagets åtaganden. Samtidigt avslutas utredningar mot två konkurrenter till Bruce.

Under hösten 2019 inledde Konkurrensverket en utredning av hur företaget Im with Bruce AB (Bruce) tillämpar exklusivavtal. Strax före årsskiftet förbjöds företaget interimistiskt att under utredningens gång tillämpa de aktuella avtalen. Bruce har nu frivilligt åtagit sig att upphöra med tillämpningen av de specifika exklusivavtalen. Företaget åtar sig också att begränsa antalet exklusivavtal under två år framåt.

– Att Bruce nu åtar sig att begränsa sin tillämpning av exklusivavtal gynnar utvecklingen på en ny marknad som ännu befinner sig i ett inledande skede, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Bruce är en så kallad träningsaggregator. Företaget säljer medlemskap som innebär att kunderna kan träna på flera olika träningsanläggningar. Bruce har verksamhet i Stockholm och Göteborg men driver inte egna träningsanläggningar. Företaget ansluter i stället träningsanläggningar till sin tjänst genom att träffa avtal med enskilda anläggningar.

De avtal som Bruce hade ingått med vissa träningsanläggningar var utformade på ett sådant sätt att de hindrade anläggningarna att även teckna avtal med andra träningsaggregatorer. Enligt Konkurrensverket kunde exklusivavtalen utgöra en överträdelse av konkurrenslagen, då de täckte en betydande del av de berörda marknaderna. De åtaganden som Bruce nu gör bedömer Konkurrensverket som tillräckliga för att konkurrensproblem inte ska uppstå på marknaden under tiden som åtagandena gäller. Beslutet att godta åtagandena är förenat med vite.

– Om ett företag ingår exklusivavtal med viktiga leverantörer på en marknad kan det bli svårare för mindre och nya företag att etablera sig och bedriva verksamhet. Det försvagar konkurrensen och leder i förlängningen till skada för konsumenterna, säger Rikard Jermsten.

Parallellt med utredningen av Bruce har Konkurrensverket också utrett om två andra träningsaggregatorer, Classpass och Swiftr, har tillämpat exklusivavtal i strid med konkurrensreglerna. Konkurrensverket har inte funnit att företagens ageranden påverkar konkurrensen i sådan grad att det är motiverat att fortsätta utredningarna. Dessa ärenden skrivs nu av från vidare utredning.

För ytterligare information kontakta

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se
Malin Vässblad, sakkunnig, 08-700 15 36, malin.vassblad@kkv.se

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-12

Pressmeddelande7 juli 2020