Innehåll på sidan

Konkurrensverket förbjuder Apotekstjänsts förvärv av Svensk dos

Apotekstjänsts planerade förvärv av Svensk dos skulle innebära att det bara skulle kvarstå två aktörer på marknaden för dosdispenseringstjänster till öppenvården i Sverige. Det skulle påtagligt hämma en effektiv konkurrens, enligt Konkurrensverket. Förvärvet får därför inte genomföras.

Apotekstjänst Sverige AB och Svensk dos AB bedriver båda öppenvårdsapotek med tillstånd från Läkemedelsverket att bedriva maskinell dosdispensering. Det innebär att tabletter och kapslar tas ut ur läkemedlens originalförpackningar för att sedan packas om till särskilda dospåsar avsedda för enskilda patienter. Varje dospåse innehåller de läkemedel som en patient ska ta vid ett visst tillfälle. Flertalet kunder på marknaden är regioner som upphandlar dessa tjänster från dosapoteken.

I november 2023 lämnade Apotekstjänst in en anmälan om förvärv av ensam kontroll över Svensk dos till Konkurrensverket. Det finns för närvarande endast tre dosapotek i Sverige som har tillstånd att verka som dosapotek inom öppenvården. Förvärvet skulle således leda till att det endast blev två leverantörer kvar på marknaden. Förvärvsparterna har argumenterat för att konkurrensen inte kommer att hämmas till följd av förvärvet bland annat eftersom Svensk dos i frånvaro av den planerade företagskoncentrationen sannolikt ändå skulle lämna marknaden. Konkurrensverket har däremot inte funnit stöd för att lägga ett annat scenario till grund för sin bedömning än att Svensk dos kommer att fortsätta som en konkurrent till Apotekstjänst.

Konkurrensverkets utredning visar att Apotekstjänsts förvärv av Svensk dos påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens på marknaden för dosdispenseringstjänster till öppenvården i Sverige. Konkurrensverket förbjuder därför Apotekstjänsts förvärv av Svensk dos. Förbudet är förenat med vite om etthundra miljoner kronor.

– En effektiv konkurrens gynnar kunder och konsumenter på olika sätt, bland annat genom låga priser. Den anmälda företagskoncentration skulle innebära att kunder som köper dosdispenseringstjänster, bland annat regionerna, får ännu färre anbudsgivare. När det konkurrenstryck som Svensk dos har utövat på marknaden undanröjs genom koncentrationen finns det risk för att det leder till sämre anbud och villkor för köparna. Effekterna kan bli mycket betydande för marknaden som helhet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Under Konkurrensverkets pågående utredning har Apotekstjänst, Svensk dos och säljaren av Svensk dos, Oriola, ingått ett underleverantörsavtal om leveranser till vissa köpare. De har även ändrat i aktieöverlåtelseavtalet avseende den planerade koncentrationen. Konkurrensverket har bedömt att underleverantörsavtalet såsom det var utformat var i strid med det så kallade fullföljdsförbudet som gäller för att säkerställa effektiviteten i förvärvsprövningen under utredningen. Samtidigt – efter ansökan från företagen – meddelade Konkurrensverket att de på vissa villkor fick undantag för att tillämpa underleverantörsavtalet under den pågående prövningen av koncentrationen. Det är första gången Konkurrensverket fattar ett sådant beslut.

– Det var av patientsäkerhetsskäl som Konkurrensverket valde att för första gången bevilja undantag från fullföljdsbeslutet. Detta för att säkra patienternas tillgång till dosförpackade läkemedel, säger Rikard Jermsten.

Beslutet om undantag från fullföljdsförbudet gäller inte längre eftersom Konkurrensverkets prövning av koncentrationen är avslutad.

Det är även av patientsäkerhetsskäl som Konkurrensverket har beslutat att förbudet mot den planerade företagskoncentrationen inte träder i kraft omedelbart utan gäller från och med den 1 juni 2024.

För ytterligare information, kontakta:

Maria Ulfvensjö Baltatzis, enhetschef med ansvar för frågor om företagskoncentrationer, 08-700 16 54,
Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92,

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-04-29

Pressmeddelande29 april 2024