Innehåll på sidan

Konkurrensverket avstyrker förslag om särskilt stöd för havsbaserad vindkraft

Ur konkurrenssynpunkt är det olämpligt att införa ett särskilt stödsystem för havsbaserad vindkraft. Teknikspecifika stöd snedvrider konkurrensen mellan olika slag av förnybar elproduktion, menar Konkurrensverket som avstyrker förslaget i ett yttrande till Miljö- och energidepartementet.

Energimyndigheten har utrett modeller där kostnaderna för anslutning till stamnätet för havsbaserad vindkraft helt eller delvis slopas.

Konkurrensverket framhåller att ett särskilt stöd till havsbaserad vindkraft skulle snedvrida konkurrensen på marknaden för förnybar elproduktion. Det skulle även strida mot principerna i det teknikneutrala elcertifikatsystem som Sverige sedan tidigare har valt för att främja förnybar elproduktion.

Rapportens förslag är dessutom ofullständigt utredda, på grund av den korta tid som stått till förfogande för utredningen, och kan därför inte ligga till grund för ett stödsystem för havsbaserad vindkraft, menar Konkurrensverket som avstyrker att förslagen genomförs.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-25

Nyhet10 april 2018