Innehåll på sidan

Konkurrensverket avslutar granskning av Samhall

Konkurrensverket har utrett om Samhalls försäljning av städtjänster riskerar att snedvrida eller hämma konkurrensen. Utredningen är nu avslutad och ärendet är avskrivet.

Efter ett flertal klagomål från privata aktörer som ansett att Samhall tar ut för låga priser på sina städtjänster startade Konkurrensverket en utredning 2017. Konkurrensverket har granskat om Samhalls prissättning av städtjänster riskerar att snedvrida eller hämma konkurrensen i den mening som avses i bestämmelsen om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i 3 kap. 27 § konkurrenslagen.

Inom ramen för utredningen har Konkurrensverket bland annat analyserat Samhalls kalkylmodeller och rutiner för prissättning. Vi har också granskat ett antal kalkyler som Samhall har använt vid deltagande i offentliga och privata upphandlingar. Konkurrensverket har även jämfört Samhalls priser med konkurrenternas priser i offentliga upphandlingar.

Utifrån den analys som Konkurrensverket gjort av andelen vunna upphandlingar, och Samhalls prisnivå i förhållande till konkurrenternas, förefaller Samhalls priser under granskningsperioden i genomsnitt vara något lägre än konkurrenternas.

Konkurrensverket bedömer dock att risken för att konkurrensen skulle skadas, utifrån de begränsade indikationer på underprissättning som utredningen visar, minskas av att det finns ett betydande antal aktörer och låga etablerings- och expansionshinder i branschen.

Utredningen visar också att Samhall har en utvecklad modell för prissättning och att företaget under 2017 och 2018 har ändrat sina rutiner och riktlinjer för att ytterligare säkerställa en marknadsmässig prissättning.

Sammantaget ger utredningen ingen tydlig indikation på att Samhall, givet de marknadsförhållanden som råder, vid prissättningen av sina städtjänster tillämpar kalkylmetoder och rutiner som riskerar att snedvrida eller hämma konkurrensen i den mening som avses i bestämmelsen om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Konkurrensverket finner sammanfattningsvis inte skäl att utreda ärendet vidare. Detta utesluter dock inte att frågan återigen kan komma att utredas om Konkurrensverket finner skäl för detta.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-31

Nyhet14 december 2018