Innehåll på sidan

Konkurrens är att välja

Konkurrensen i Sverige fungerar bra, men det finns brister. Dit hör framför allt byggsektorn och bankmarknaden. Det framgår av rapporten ”Konkurrensen i Sverige 2018” som Konkurrensverket i dag överlämnar till regeringen. I rapporten beskrivs även utvecklingen på flera andra marknader, bland annat läkemedel, tandvård, paket, taxi, TV och livsmedel.

Den sammantagna bedömningen i rapporten är att konkurrensen i Sverige fungerar bra, med undantag för byggsektorn och banksektorn. För att främja konkurrensen inom byggsektorn bör kommunerna kräva att tilldelad mark bebyggs inom rimlig tid. På finansmarknaden är det viktigt att göra det enklare för konsumenterna att köpa tjänster av flera olika banker och andra aktörer.

Den ökade digitaliseringen och strävan mot en mer cirkulär ekonomi ger stora fördelar för konkurrensen. Digitaliseringen river geografiska gränser till nytta för konsumenterna och den cirkulära ekonomin bidrar till ökad resurseffektivitet. Men det finns orosmoln. Hit hör den stora mängden uppgifter om konsumenter som plattformsmarknaden förfogar över. Regler för konsumentskydd och dataskydd behöver följa utvecklingen.

I skärningspunkten mellan digitalisering och cirkulär ekonomi växer nya koncept fram som påverkar konsumenter och företag. Digitaliseringen understödjer den cirkulära ekonomin genom att underlätta effektivt utbyte och nyttjande av resurser, inte minst på den växande delningsmarknaden.

I rapporten framhålls att konkurrens är att välja. På en effektiv marknad finns aktiva, kritiska och välinformerade konsumenter. Om konsumenterna inte har möjlighet att välja, inte klarar av att välja eller inte vill välja kan de positiva effekterna av konkurrens gå förlorade.

– Med fungerande konkurrens ökar förutsättningarna för konsumenterna att göra aktiva val. Det driver i sin tur fram utvecklingen av nya produkter och tjänster som svarar mot dagens och framtidens krav, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-24

Pressmeddelande12 februari 2018