Innehåll på sidan

Hässleholm får inte vägra privata företag tillgång till mark för att lägga ner fiber

Hässleholms kommun förbjuds att kategoriskt och utan individuell prövning vägra ge privata företag tillgång till kommunal mark för att gräva ner fiberkabel för bredband. Agerandet har snedvridit och hämmat konkurrensen på marknaden. Det framgår av en dom från Patent- och marknadsdomstolen.

– Det här är ett principiellt viktigt avgörande där domstolen återigen konstaterar att Hässleholms kommun inte får utestänga privata aktörer som vill konkurrera med kommunen från marknaden, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Det var i oktober 2015 som Hässleholms kommun fattade beslut om att inte ge privata företag tillgång till markavtal för att lägga ner bredbandskabel. Motivet var att det allvarligt skulle försvåra kommunens egen fiberetablering.

I september 2017 lämnade Konkurrensverket in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen med kravet att Hässleholm kommun ska förbjudas att hämma och snedvrida konkurrensen på marknaden genom att vägra upplåta mark till privata företag som vill gräva ner fiber.

– Det är en viktig uppgift för Konkurrensverket att åtgärda konkurrenssnedvridande beteenden från offentliga aktörer när de driver säljverksamhet i konkurrens med privata aktörer, säger Rikard Jermsten.

I mars 2019 beslutade Patent- och marknadsdomstolen att Hässleholms kommun inte får hindra privata fiberföretag att gräva ner fiber i kommunen genom att vägra upplåta mark. Kommunen överklagade domen till Patent- och marknadsöverdomstolen som återförvisade målet till Patent- och marknadsdomstolen. Därefter har domstolen prövat frågan på nytt.

Även i dagens dom från Patent- och marknadsdomstolen förbjuds Hässleholms kommun att vägra upplåta kommunal mark till privata företag som vill lägga ner fiberkabel. Kommunen ska betala ett vite om 25 miljoner kronor om den bryter mot förbudet.

För ytterligare information kontakta

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92,
Eva Persson, processråd, 08-700 15 87,

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-14

Pressmeddelande17 december 2020