Innehåll på sidan

Glöm inte upphandlingslagstiftningen vid inköp av gåvokort

Precis som förra året ser Konkurrensverket att upphandlande myndigheter köper in gåvokort i olika former till sina anställda med anledning av den tillfälliga lagen om förhöjt belopp för skattefri gåva till följd av pandemin. Även under 2021 är det skattefria beloppet förhöjt. Konkurrensverket vill därför tydliggöra att det inte finns något undantag för dessa inköp i upphandlingslagstiftningen.

Under förra året slopades tillfälligt förmånsbeskattningen för gåvor till anställda upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Skattefriheten ligger kvar även i år och beloppsgränsen har fördubblats till 2 000 kronor under 2021.

Syftet med den tillfälliga lagen är att stötta företag och stärka den ekonomiska återhämtningen, till exempel genom att anställda kan få presentkort på restauranger och butiker och därigenom stötta det lokala näringslivet.

Syftet med den tillfälliga lagen fråntar inte skyldigheten att upphandla

När upphandlande myndigheter köper varor eller tjänster till ett värde som överstiger direktupphandlingsgränsen på 615 312 kronor, ska köpet som huvudregel annonseras. Det framgår av bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlande myndigheter kan endast undgå annonseringsplikt om något undantag i lagen är uppfyllt. Den nya tillfälliga lagen om skattefrihet för gåvor till anställda innebär inte ett undantag från annonseringsplikten enligt LOU.

Det är viktigt att upphandlingar sker på ett öppet och rättssäkert sätt. För att leverantörer ska kunna få kännedom om vilka möjligheter som finns att leverera till den offentliga sektorn krävs öppenhet. Det bidrar också till att stärka förtroendet för myndigheterna och tilltron till det allmänna. Direktupphandlingar ökar risken för korruption och annat förtroendeskadligt beteende.

Tänk på att

 • Ett köp ska annonseras om den upphandlande myndighetens köp, räknat på det totala värdet av gåvokort och eventuell förmedlingsavgift, överstiger direktupphandlingsgränsen.
   
 • Vid beräkning av värdet av en upphandling ska den totala ersättningen som den upphandlande myndigheten planerar att betala ut enligt upphandlingskontraktet eller ramavtalet under hela löptiden ingå. Detta följer av 5 kap. 3 och 14 §§ LOU. Värdet ska beräknas till ersättningen för både den tjänst som ett gåvokortsföretag tillhandahåller och de leveranser som utförs av underleverantörer till företaget. Att beräkna värdet på rätt grunder och skyldigheten att ange detta i upphandlingsdokumenten följer av transparensprincipen.
   
 • En upphandlande myndighet har ett betydande handlingsutrymme när den utformar sin upphandling utifrån sitt behov. Behovet får dock inte definieras på ett sätt som är diskriminerande och handlingsutrymmet begränsas av de ramar som ges av de grundläggande principerna.
   
 • Upphandlingen får inte utformas i syfte att undanta den från lagens tillämpningsområde. Den får dessutom inte utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt. Det följer av 4 kap. 2 § LOU.
   

För ytterligare information, kontakta

Ann Fryksdahl, tillförordnad enhetschef, Enheten för upphandlingstillsyn, tfn 08-700 16 87, e-post ann.fryksdahl@kkv.se

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-10-19

Artikel19 oktober 2021