Innehåll på sidan

Frival för avfall ger utrymme för innovationer och företagande

Konkurrensverket tillstyrker ett förslag som innebär att företag ska kunna lämna avfall till någon annan aktör än kommunen. Det framgår av ett yttrande över betänkandet Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin (SOU 2021:24).

Kommunerna har i dag, med vissa undantag, monopol på att samla in och behandla kommunalt avfall från både hushåll och verksamheter. Utredningen har haft i uppdrag att undersöka hur yrkesmässiga verksamheter kan ges ökade möjlighet att ta hand om sitt kommunala avfall.

Konkurrensverket anser att det är välkommet med ett regelverk som gör det möjligt för företag att på olika sätt använda och återanvända avfall från olika verksamheter för produktionen av nya varor och tjänster, och instämmer i utredningens bedömning att ”frivalet” bör innebära stora möjligheter för innovation och nya affärsmodeller.

Konkurrensverket tillstyrker även utredningens förslag att ge Naturvårdsverket i uppdrag att samordna rutinerna med frivalsanmälningar, eftersom det annars kan förväntas uppkomma en hel del administrativt merarbete både för kommuner och företag om varje kommun ska utforma sina egna rutiner.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-10-01

Nyhet1 oktober 2021