Innehåll på sidan

Förslag om ny EU-förordning om reglering av stora onlineplattformar

Den 15 december 2020 presenterade kommissionen ett förslag på ny EU-förordning om förhandsreglering för vissa typer av mycket stora onlineplattformar, så kallade grindvakter. Lagförslaget heter Digital Markets Act. Graeme Jarvie, funktionsansvarig för internationella frågor berättar mer om förslaget.

Vilka plattformar kommer att omfattas av förordningen?

– Lagförslaget fastställer vissa kriterier för att bedöma om ett företag:

  • har en stark ekonomisk ställning och betydande påverkan på den inre marknaden samt är verksamt i flera EU-medlemsstater,
  • har en stark ställning som mellanhand och
  • har (eller kommer att få) en befäst och varaktig ställning på marknaden.

Om kriterierna i förordningen uppfylls kommer företaget att betecknas som en grindvakt och omfattas av regleringen.

Vad innebär förhandsregleringen för så kallade grindvakter?

– Enligt kommissionens förslag kommer grindvakter att ha en skyldighet att agera på vissa sätt, till exempel att ge företagskunder tillgång till data som de genererar på grindvaktens plattformar.

Grindvakter kommer också att vara förbjudna att agera på vissa sätt, till exempel att behandla egna tjänster och produkter på ett mer gynnsamt sätt än de tjänster och produkter som erbjuds av andra företag på grindvaktens plattform.

Vem ska ha ansvar för tillsyn av den föreslagna regleringen?

– Det föreslås att kommissionen ska få exklusiv behörighet när det gäller tillsyn av den nya regleringen. Enligt förslaget kommer kommissionen att få nya befogenheter att genomföra särskilda marknadsundersökningar för att kontrollera grindvakternas efterlevnad av reglerna.

Marknadsundersökningar ska också kunna användas för att ta reda på om nya plattformar bör betecknas som grindvakter eller om nya skyldigheter eller förbud bör införas inom ramen för Digital Markets Act. Kommissionen föreslår att det ska finnas möjlighet till böter och strukturella eller beteendemässiga åtgärder för att säkerställa efterlevnad av förordningen.

Vilken roll ska medlemsstaterna få?

– Enligt förslaget ska kommissionen samråda med en rådgivande kommitté bestående av medlemsstaterna i samband med en marknadsundersökning. På begäran av tre eller fler medlemsstater ska kommissionen också ha en skyldighet att undersöka om det finns skäl att inleda en ny marknadsundersökning.

Vad händer nu?

– Förslaget kommer nu att behandlas av rådet och Europaparlamentet enligt EU:s ordinarie lagstiftningsförfarande.

För Sveriges räkning är det Regeringskansliet som deltar i rådsförhandlingarna. I vår roll som expertmyndighet med kunskaper om marknaderna utifrån ett konkurrensrättsligt perspektiv kommer Konkurrensverket att bistå Regeringskansliet vid arbetet under rådsförhandlingarna.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-21

Artikel14 januari 2021