Innehåll på sidan

Förslag om beredskapslagring av läkemedel bristfälligt utredda

Högre priser och sämre konkurrens på apoteks- och läkemedelsmarknaden. Det kan bli konsekvensen av flera av de förslag som framförs i regeringens utredning om ökad beredskap inom sjukvården. Konkurrensverket ifrågasätter även modellen med att inrätta beredskapsapotek.

Enligt utredningen En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården har den svenska lagerhållningen av läkemedel i händelse av kris och krig stora brister. Utredningen föreslår därför en lagreglerad lagerhållningsskyldighet på sex månader av läkemedel som tillhandahålls av tillverkare, partihandlare och parallellimportörer.

Konkurrensverket framhåller i ett yttrande över utredningen att flera av förslagen är bristfälligt utredda utifrån ett konkurrens- och marknadsperspektiv. Om de realiseras riskerar de att få en betydande inverkan på apoteks- och läkemedelsmarknaden.

En lagreglerad skyldighet att lagerhålla läkemedel är komplicerad och Konkurrensverkets bedömning är att läkemedelsföretagen kommer att kompensera sig för den ökade kostnaden genom prishöjningar. Det är en bedömning som även utredningen gör.

Parallellimportörer riskerar att drabbas särskilt hårt av utredningens förslag, enligt Konkurrensverket. Det finns därför en risk att de inte kan eller vill verka på marknaden. Det innebär att läkemedelsbristen kan öka, vilket går tvärt emot utredningens uppdrag. Konkurrensverket avstyrker därför utredningens förslag att parallellhandlare av läkemedel åläggs samma lagerhållningsskyldighet som andra aktörer på marknaden.

Konkurrensverket ifrågasätter också behovet av det stora antalet beredskapsapotek som utredningen föreslår. I förslaget tar utredningen inte heller någon större hänsyn till den mycket kraftiga ökningen av e-handel med läkemedel på apotek som skett under senare år, och speciellt under den pågående pandemin. Därför anser Konkurrensverket att förslaget om inrättande av beredskapsapotek i grunden behöver ses över och utredas vidare.

Konkurrensverket avstyrker vidare utredningens förslag om att ge Apoteket AB ett samhällsuppdrag att inrätta beredskapsapotek. Konkurrensverket förordar istället en konkurrensutsatt upphandlingslösning av beredskapsapotek. 

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-08-19

Nyhet19 augusti 2021