Innehåll på sidan

Forskningsrapport: upphandlingstillsynens konsekvenser

För att öka effektiviteten i tillsynen bör Konkurrensverket överväga att utveckla en mer revisionsbaserad tillsyn, eftersom nuvarande tillsynsmodell troligen missar många överträdelser. Denna typ av tillsyn kan inriktas på att upptäcka otillåtna direktupphandlingar genom revision av avtalstyper där direktupphandling ofta förekommer.

Det framkommer av rapporten Upphandlingstillsynens konsekvenser. Rapporten är resultatet av en undersökning som professor Mats Bergman vid Södertörns högskola har genomfört på uppdrag av Konkurrensverket. Syftet har varit att undersöka upphandlingstillsynens konsekvenser för regelefterlevnad avseende offentlig upphandling.

Författaren menar att det är svårt att mäta direkta effekter av Konkurrensverkets tillsyn. Däremot pekar de intervjuer som har genomförts på att tillsynen påverkar upphandlande myndigheter i riktning mot större regelefterlevnad. Intervjuerna antyder dessutom att otillåtna direktupphandlingar och andra regelöverträdelser är förhållandevis vanliga bland upphandlande myndigheter.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-04-21

Nyhet21 april 2022