Innehåll på sidan

Forskningsrapport om samarbeten mellan generikaföretag och originaltillverkare av läkemedel

Professor Sanna Wolk, som är knuten till KTH, har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning undersökt överenskommelser inom läkemedelssektorn mellan originaltillverkare och generikaföretag. I rapporten undersöks gränserna för pay-for-delay-överenskommelser och om konkurrenslagstiftningen är tillräckligt tydlig för att skapa förutsebarhet.

En pay-for-delay-överenskommelse innebär att ett generikaföretag samarbetar med en originaltillverkare för att under en avtalad period avstå från att träda in på marknaden med generiska läkemedel i samband med att ett läkemedels patent upphör att gälla. Det handlar om samarbeten mellan företag med stora kommersiella värden och som dessutom har stor inverkan på väsentliga samhällsfrågor, så som tillgång till läkemedel och skydd av folkhälsan.

Den rättsliga utgångpunkten för bedömningen av pay-for-delay-överenskommelser är främst konkurrenslagstiftningens förbud mot samarbete som begränsar konkurrensen, men rättsläget har länge varit oklart. Flera klargöranden av EU-domstolen på senare tid har dock gjort rättsläget mycket klarare när det gäller samarbeten mellan originaltillverkare och generikaföretag. Detta gör att det numera finns en god vägledning om hur marknadens aktörer bör agera i denna fråga.

EU-domarna kan sammanfattas med att bedömningen för att fastställa en syftesöverträdelse enligt EU-fördraget grundar sig på vissa kriterier. Det första kriteriet är att originaltillverkaren och generikaföretaget ska vara potentiella konkurrenter. Generikaföretagets marknadsinträde ska också begränsas. Slutligen ska parternas avtal innefatta en betydande värdeöverföring från originaltillverkaren till generikaföretaget, som endast kan förklaras av ett kommersiellt intresse av att det inte ska finnas konkurrens på marknaden.

Den konkurrensrättsliga bedömningen av pay-for-delay-överenskommelser är en viktig fråga med hänsyn till att kostnaderna för överpriser på läkemedel till mycket stor del bärs av staten eller konsumenterna. I Sverige hamnar kostnader för överpriser primärt på staten, utifrån vårt system för ersättning av läkemedelskostnader.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-01-11

Nyhet11 januari 2022