Innehåll på sidan

Flera brister i Trafikverkets inköpsverksamhet

Brister i dokumentation, bristfällig uppskattning av värdet på upphandlingar och avsaknad av systematisk avtalsuppföljning. Det är några av de brister som Konkurrensverket har identifierat vid en granskning av Trafikverkets inköpsverksamhet.

Konkurrensverket har genomfört en upphandlingsrättslig granskning av Trafikverkets inköp. Skälen till granskningen är flera, bland annat att Trafikverket ofta har förekommit i tips till Konkurrensverket när det gäller misstänkta överträdelser av upphandlingslagarna. Stora volymer av inköp och att Trafikverket är den upphandlande myndighet som genomför flest upphandlingar inom byggbranschen är andra skäl till granskningen.

Granskningen har i huvudsak skett i form av stickprov av ett antal upphandlingar och avtal som har rört Trafikverkets arbete med E4 Förbifart Stockholm.

Konkurrensverket har funnit ett antal brister som försvårar för Trafikverket att hantera sina inköp i överensstämmelse med lagen om offentlig upphandling (LOU) och för Konkurrensverkets tillsyn. Bristerna har bland annat avsett avsaknad av dokumentation, bristfällig uppskattning av värdet på upphandlingar, utebliven efterannonsering vid ändring av avtal och avsaknad av systematisk avtalsuppföljning avseende direktupphandlingar. Konkurrensverket förutsätter att Trafikverket, i den mån det inte redan skett, vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa att upphandlingsregelverket följs.

Konkurrensverket har noterat att Trafikverket under granskningen har gjort vissa förändringar och förbättringar av inköpsverksamheten som kan bidra till att minska riskerna.

De brister som Konkurrensverket har identifierat kommer inte leda till ytterligare åtgärder inom ramen för granskningen men kan komma att påverka Konkurrensverkets framtida prioriteringar, i fråga om tillsyn av enskilda upphandlingar för att säkerställa Trafikverkets regelefterlevnad. Konkurrensverket har nu avslutat ärendet.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-04-29

Nyhet29 april 2022