Innehåll på sidan

Ett första bokslut och vägen framåt för Konkurrensverkets tillsyn av otillbörliga handelsmetoder

Den 1 november 2021 trädde lagen om otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (LOH) i kraft och Konkurrensverket påbörjade sin tillsyn av reglerna. Här gör enhetschef Martin Bäckström ett första bokslut över Konkurrensverkets arbete med otillbörliga handelsmetoder.

Arbetet under 2021 har kännetecknats av att vi har byggt upp en ny verksamhet på Konkurrensverket. Vi har bland annat rekryterat medarbetare till en ny enhet och tagit fram ett omfattande material till vår webbplats. Därutöver har vi startat nyhetsbrevet som ni nu läser och haft många kontakter med aktörer i livsmedelskedjan. Vi har också hunnit fatta beslut i ett tillsynsärende och tagit fram vårt första ställningstagande om hur LOH ska tolkas.

Ärendet i vilket vi fattat vårt första tillsynsbeslut rör vilka betaltider en köpare av potatis har gentemot odlarna som potatisen har köpts ifrån. Tipset inkom innan LOH hade trätt i kraft och vi valde att följa upp tipset efter lagens ikraftträdande. Vår utredning visade att de betaltider köparen tillämpar är förenliga med LOH. Vi valde därför att skriva av ärendet.

Det första ställningstagandet rörde frågan om snuslikande produkter omfattas av LOH och hur livsmedel ska definieras enligt LOH.

Än så länge har vi inte fått in några anmälningar till Konkurrensverket. Däremot har vi fått in flera tips som medfört att vi öppnat upp en handfull tillsynsärenden.

Det har också kommit in många frågor om hur LOH ska tillämpas i olika situationer. Frågor om oklarheter är viktiga eftersom de i regel är indikationer på vad som uppfattas som problematiskt och oklart med LOH. De indikerar också vad vi behöver förtydliga, exempelvis genom ett ställningstagande.

Ibland kan även frågor leda till faktiska tillsynsärenden. Som exempel kan nämnas att det i nuläget pågår tillsynsärenden som vi startat upp efter att ha fått en fråga.

Om vi blickar framåt för 2022 så har vi för avsikt att lämna uppbyggnadsarbetet bakom oss och vara mer utåtriktade i vår tillsyn. Detta medför fler ärenden, både reaktivt efter tips om överträdelser av LOH men också proaktivt genom uppsökande tillsyn. De specifika formerna för den uppsökande tillsynen är inte bestämda, men denna tillsyn kan exempelvis utgöras av att vi tittar på hur vissa aktörer inom en del av livsmedelskedjan hanterat betaltider efter att LOH trätt i kraft.

Vi håller även på att ta fram ställningstaganden i oklara frågor. I nuläget tittar vi bland annat på leverantörskedjefinansiering och hur den förhåller sig till LOH, hur betaltider ska beräknas om sista betalningsdag löper ut på en söndag eller annan heldag, när värdefördelningsklausuler enligt 8 § LOH kan tillämpas och hur man ska se på olika tredjepartsförhållanden, exempelvis hur man ska se på förhållandet att handel bedrivs på kommission eller att man som inköpare använder sig av en central inköpsorganisation vid sidan av lokala köp.

Därutöver kommer vi växla upp det internationella samarbetet, både på nordisk nivå men även på EU-nivå. Detta är särskilt viktigt för importen och exporten inom livsmedelskedjan och för att den inre marknaden i EU ska fungera.

En förutsättning för att tillsynen ska fungera väl och för att vi ska få en mer välfungerande livsmedelskedja är att vi får in tips, klagomål och synpunkter från livsmedelskedjans aktörer. Vi sätter därför stort värde på transparens och dialog och hoppas att vi även i fortsättningen kommer få många inspel från aktörer i livsmedelskedjan.

Martin Bäckström, chef, enheten för otillbörliga handelsmetoder

E-post: martin.backstrom@kkv.se
Telefon: 08 700 15 58

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-01-18

Artikel18 januari 2022