Innehåll på sidan

Enkät: 40 procent av bilhandlarna annonserar via Facebook

Konkurrensverket har gjort en uppföljning av ett tidigare ärende som rörde annonsplatserna Blocket och Bytbil för att utvärdera hur marknaden har utvecklats sedan utredningen avslutades. Utvärderingen består bland annat av en enkätstudie riktad till bilhandlare. Av enkäten framgår att cirka 40 procent av de tillfrågade i dag använder alternativa annonskanaler på internet.

Bakgrunden till uppföljningen är det ärende som Konkurrensverket inledde 2015 efter flera anonyma klagomål från bilhandlare om att Blocket.se missbrukade sin dominerande ställning genom ett så kallat kopplingsförbehåll. Kopplingen bestod i att bilhandlare som ville annonsera sina fordon på Blockets annonsplats även var tvungna att annonsera på Bytbil Nordic AB:s annonsplats (Bytbil.com). Både Blocket och Bytbil ingår i Schibstedkoncernen.

I mars 2017 meddelade Blocket att de avsåg att ändra sin affärsmodell på ett sätt som innebar att kopplingen mellan fordonsannonsering på Blocket och Bytbil inte längre skulle gälla. Med hänsyn till förändringarna skrev Konkurrensverket av ärendet i juni 2017.

Hösten 2018 inledde Konkurrensverket en uppföljning av det avskrivna ärendet. Syftet med uppföljningen var att utvärdera hur marknaden har utvecklats sedan utredningen avslutades och att mäta eventuella effekter av att Blocket har tagit bort villkoret för annonsering.

Många känner inte till Blockets förändrade villkor

För att följa upp beslutet har Konkurrensverket träffat företrädare för Blocket och Blockets konkurrenter. Under utredningen genomfördes en enkätstudie riktad till bilhandlare. I samband med uppföljningen har motsvarande enkätstudie genomförts i syfte att se om de förändrade villkoren har haft någon effekt på bilhandlarnas agerande. Den enkätstudie som genomfördes inom ramen för uppföljningen bygger på svar från cirka 600 bilhandlare. Uppföljningen hade ett något mindre omfattande frågeunderlag än den tidigare undersökningen.

När det gäller Blockets förändrade annonsvillkor svarar ungefär två tredjedelar att de inte känner till förändringen. En stor andel tror att de fortfarande måste annonsera på Bytbil för att kunna annonsera på Blocket.

Större andel använder alternativa annonskanaler

Efter Konkurrensverkets beslut att skriva av ärendet gällande Blocket har annonsplatsen Wayke etablerat sig på marknaden. Flera av de som i enkäten har svarat att de har annonserat på Wayke har uppgett att de ville prova på fler annonsplatser (cirka 41 procent), eller annan orsak (cirka 38 procent). Samtidigt har cirka 29 procent av respondenterna i enkäten svarat att de inte känner till Wayke.

Cirka 40 procent av de som svarat på enkäten uppgav att de använder alternativa annonskanaler på internet, varav i princip samtliga uppgav Facebook. Det kan jämföras med svaren i den enkät som genomfördes under utredningen i december 2016 där dryga 16 procent uppgav att de använde alternativa annonskanaler på internet.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-29

Artikel21 februari 2019