Innehåll på sidan

Efter åtagande från Finnair får onlineresebyråer marknadsföra rabatterade priser

I juli godtog Konkurrensverket ett åtagande från Finnair som innebär att onlineresebyråer fortsättningsvis får marknadsföra rabatterade priser på flygresor, något som de tidigare var förhindrade att göra enligt krav från flygbolaget. Utredningen mot Finnair kunde därmed avslutas eftersom det konkurrensproblem som Konkurrensverket preliminärt hade identifierat fick sin lösning i och med flygbolagets åtagande.

I februari 2020 fick Konkurrensverket ett klagomål från Svenska Resebranschföreningen (SRF) mot flygbolaget Finnair. SRF menade att Finnair begränsade konkurrensen på marknaden för försäljning av flygbiljetter genom att hindra onlineresebyråer från att marknadsföra rabatterade priser på Finnairs biljetter på internet, främst på prisjämförelsesidor. De resebyråer som inte följde Finnairs krav fick sina rättigheter att sälja Finnairs biljetter indragna.

Konkurrensverket inledde en utredning för att klarlägga om Finnairs agerande var i strid med konkurrenslagens förbud mot konkurrensbegränsande samarbete.

– Vår utredning visade att Finnair begränsade onlineresebyråernas möjlighet att erbjuda rabatterade priser på Finnairs biljetter. Resebyråerna var i och för sig inte förhindrade att ta ut ett lägre pris än det pris som Finnair tillgängliggjort biljetten för, eller att marknadsföra en rabatt, men de fick inte marknadsföra ett totalpris där rabatten var avdragen, något som är av stor betydelse vid marknadsföring på prisjämförelsesidor, säger Liana Thorkildsen, projektledare för utredningen.

Inte agenter i konkurrensrättslig mening

En viktig fråga i inledningen av utredningen var om onlineresebyråerna kunde anses vara agenter till Finnair i konkurrensrättslig mening. Finnair menade att resebyråerna var agenter och därmed att betrakta som en del av Finnair ur konkurrenshänseende. Eftersom konkurrensbegränsande avtal bara kan ingås mellan oberoende ekonomiska aktörer skulle det innebära att Finnairs förfarande skulle falla utanför konkurrensrättens tillämpningsområde. Konkurrensverket gjorde en annan bedömning.

– Enligt vår preliminära bedömning är onlineresebyråerna att betrakta som oberoende ekonomiska aktörer i förhållande till Finnair. De kan alltså inte anses vara agenter i konkurrensrättslig mening. Det innebär att konkurrensrättens förbud mot konkurrensbegränsande samarbete är tillämpligt säger Liana Thorkildsen.

Konkurrensverket bygger sin bedömning på ett antal omständigheter, och särskilt då de risker som resebyråerna tar när de gör marknadsspecifika investeringar. Dessa är att betrakta som icke obetydliga och rör framför allt marknadsspecifika kostnader förknippade med investeringar i it, marknadsföring och kundservice. För att kunna räknas som agent får företaget endast stå för obetydliga risker för verksamheten som de utövar åt huvudmannen, i detta fall Finnair.

Onlineresebyråerna är återförsäljare

En annan fråga som aktualiserades i utredningen, efter att det nya gruppundantaget för vertikala avtal trädde i kraft den 1 juni 2022, var frågan om resebyråer kunde anses vara leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster när de tillhandahöll Finnairs flygbiljetter. Finnair menade att resebyråer var leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster till Finnair och att Finnairs förfarande därför omfattades av gruppundantaget och var tillåtet. Det finns ännu inte någon upparbetad praxis, men utifrån onlineresebyråernas affärsmodell och verksamhet – när de säljer flygbiljetter – har Konkurrensverket preliminärt gjort bedömningen att resebyråerna snarare är återförsäljare i förhållande till Finnair när de tillhandahåller flygbiljetter än leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster.

Under utredningens gång kom Finnair in med ett förslag till åtagande där bolaget åtog sig att återkalla det tidigare kravet på att Finnairs angivna pris för resan måste visas separat från onlineresebyråernas eventuella rabatter. Finnairs åtagande skulle gälla fem år framöver.

Åtagandet innebär fri marknadsföring på prisjämförelsesajter

– Åtagandet innebär att när en konsument söker en resa på en prisjämförelsesajt råder det fri marknadsföring. Konsumenterna kan alltså få ett erbjudande från onlineresebyråer till ett pris som understiger Finnairs pris för samma sträcka, säger Liana Thorklidsen.

De resor som omfattas av åtagandet är resor till och från Sverige med Finnair, inklusive resor med mellanlandning där Finnair flyger någon av sträckorna och där resan börjar eller slutar i Sverige.

– Vi gjorde bedömningen att Finnairs åtagande tar om hand de konkurrensproblem som vi preliminärt hade identifierat. Därmed kunde vi avsluta utredningen mot Finnair.

Åtagandet gäller oavsett vilken kanal eller plattform en onlineresebyrå använder för marknadsföring av Finnairs flygbiljetter. Det är tidsbegränsat och gäller i fem år. Konkurrensverkets beslut är förenat med ett vite om 100 miljoner kronor. Det innebär att om Finnair bryter mot sitt åtagande under åtagandets löptid, kan domstolen döma Finnair att betala vitet om 100 miljoner kronor.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-10-04

Artikel4 oktober 2023