Innehåll på sidan

DMA ska bidra till att säkerställa väl fungerande digitala marknader

Efter ett år av förhandlingar är nu EU-parlamentet och ministerrådet överens om utformningen av lagförslaget Digital Markets Act som ska reglera de stora online-plattformarnas verksamhet. Konkurrensverket kommer stödja EU-kommissionen i tillsynsarbetet.

En politisk överenskommelse har nu slutits mellan EU-parlamentet och ministerrådet om lagförslaget Digital Markets Act (DMA) som EU-kommissionen presenterade för cirka ett år sedan. Lagförslaget innebär att stora plattformsföretag, så kallade grindvakter, kommer att omfattas av särskilda skyldigheter och förbud.

Syftet med regelverket är bland annat att möjliggöra innovation och skapa rättvisa konkurrensvillkor på de plattformstjänster som grindvakterna erbjuder. DMA ersätter inte EU-kommissionens och de nationella konkurrensmyndigheternas traditionella konkurrenstillsyn utan är ytterligare ett verktyg för kommissionen att säkerställa att digitala marknader är väl fungerande.

Enligt förordningen kommer grindvakterna bland annat att vara skyldiga att ge sina företagsanvändare tillgång till data som de och deras kunder genererar på plattformen. Grindvakterna förbjuds också att gynna sina egna tjänster framför tjänster som andra företag erbjuder via plattformen.

För att bedömas som en grindvakt ska en digital plattform som agerar som en grindvakt bland annat vara verksam i flera av EU:s medlemsstater och ha en stark ekonomisk ställning.

EU-kommissionen kommer ansvara för tillsynen av regelverket. Konkurrensverket kommer tillsammans med EU:s övriga konkurrensmyndigheter att få en viktig roll i att stödja kommissionen i tillsynen, till exempel genom att inrätta en klagomålsfunktion och genom att koordinera konkurrenstillsynen så att den samverkar med tillsynen av DMA. 

– Vi har ett utmärkt samarbete med EU-kommissionen och de andra konkurrensmyndigheterna inom EU för att säkerställa en effektiv tillämpning av konkurrensrätten. Vi ser nu fram emot att hitta former för att stödja kommissionen även i deras tillsynsarbete med DMA, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten. 

I det fall ett företag som omfattas av DMA bryter mot regelverket kan det tvingas att betala upp till 10 procent av sin globala omsättning i böter, och upp till 20 procent av sin globala omsättning vid upprepade överträdelser.

Överenskommelsen mellan EU-parlamentet och ministerrådet ska nu formellt godkännas av parterna och kommer därefter att börja gälla sex månader efter att förordningen har antagits.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-04-06

Nyhet6 april 2022