Innehåll på sidan

Det bör inte införas pant på småelektronik

Konkurrensverket instämmer i bedömningen att det inte bör införas något pantsystem för småelektronik. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande över betänkandet Använd det som fungerar (SOU 2021:26).

Utredningens uppdrag har varit att föreslå hur producentansvaret för elutrustning kan kompletteras med krav på pant för småelektronik. Konkurrensverket anser att utredningens resonemang är rimliga, instämmer i bedömningen att det inte bör införas något pantsystem för småelektronik och har inga invändningar mot förslaget att i stället utforma producentansvaret, så att återanvändning underlättas.

Konkurrensverket har heller inga invändningar mot förslaget att en producent som gör annan elutrustning än konsumentelutrustning tillgänglig på den svenska marknaden ska ha de ekonomiska förutsättningar som krävs för att ta emot och hantera elavfallet, men anser att det är angeläget att Naturvårdsverket utformar regler och rutiner på ett enkelt och likabehandlande sätt, som inte hindrar producenter av elutrustning att ge sig in på den svenska marknaden.

Konkurrensverket avstyrker det förslag som innebär att insamlingssystem ska samråda med varandra om hur kostnaderna för det avfall som samlats in ska fördelas. Insamlingssystemen bör i stället redovisa sina kostnader till Naturvårdverket, som därefter får fatta beslut om hur kostnaderna ska fördelas.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-08-27

Nyhet27 augusti 2021