Innehåll på sidan

Bristande avtalsuppföljning ökar risken för korruption

Bristande avtalsuppföljning hos upphandlande myndigheter är en av de största riskerna för korruption och osund konkurrens i offentlig upphandling. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket som beskriver upphandlares uppfattningar i frågor som rör osund konkurrens.

Släkt- eller vänskapsband mellan anställda och anbudsgivare, och konsulter som biträder upphandlande myndigheter i upphandlingar är andra risker för korruption som upphandlarna lyfter fram i undersökningen.

– Osund konkurrens i form av korruption, anbudskarteller och annat förtroendeskadligt beteende skadar samhällsekonomin och den offentliga upphandlingen är särskilt utsatt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Av Konkurrensverkets enkätundersökning framgår också att mer än två tredjedelar av upphandlarna uppger att de behöver mer information och kunskap om hur anbudskarteller kan förebyggas och upptäckas.

– Upphandlarnas beskrivningar av de problem som de stöter på i sin vardag är mycket viktiga för Konkurrensverket. Det gör att vi på ett effektivare sätt kan utöva vår tillsyn och samtidigt underlätta upphandlarnas arbete mot korruption och osund konkurrens, säger Rikard Jermsten.

Rapporten från Konkurrensverket är dels en beskrivning av hur upphandlare upplever och arbetar mot korruption och osund konkurrens, dels en redogörelse för olika former av korruption och osund konkurrens inom offentlig upphandling.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-09

Pressmeddelande10 mars 2020